EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO: 7 TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:   026 /2021/TTr-VIETCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 BÁO CÁO 7

 

TỜ TRÌNH

Về việc:  Đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng thương mại dịch vụ

 tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

 

Kính gửi:      Đại hội đồng cổđông

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 


Hiện nay, Công ty VIETCOM đang trong giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro và bất lợi cho các cổ đông, cụ thể như sau:

Hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay về cơ bản là không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào như truyền thống và thế mạnh của VIETCOM trước đây. Nguồn thu chính hiện nay của Công ty chỉ trông chờ vào 2 lĩnh vực là: cho thuê văn phòng và lãi tiền gửi ngân hàng.

1.    Hoạt động cho thuê văn phòng được tiến hành dựa trên việc khai thác cơ sở hạ tầng hiện có tại trụ sở Công ty tại địa chỉ 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội gồm 01 tòa nhà 08 tầng và 01 tòa nhà 03 tầng. Do đã sử dụng trong một thời gian dài nên cơ sở vật chất của cả hai tòa nhà đều xuống cấp nghiêm trọng. Từ năm 2020 đến nay, doanh thu từ việc cho thuê văn phòng ngày một giảm sút do chất lượng của cơ sở hạ tầng kém, không thu hút khách thuê. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã khiến cho nhu cầu cho thuê văn phòng và giá thuê cũng giảm mạnh. Tất cả những yếu tố này khiến cho hoạt động cho thuê văn phòng của VIETCOM gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kém.

2.       Về hoạt động tiền gửi ngân hàng: Trong năm 2020, năm 2021 các ngân hàng liên tục giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm với mức giảm trung bình 20%/năm, dẫn đến nguồn thu từ lãi tiền gửi cũng bị sụt giảm.

Dự kiến giai đoạn trong vòng 05 năm tới với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, trong đó hoạt động cho thuê văn phòng và tiền gửi cũng là một trong những đối tượng chính bị ảnh hưởng, sẽ dẫn đến ảnh hưởng chung của VIETCOM trong tương lai.

Trong khi đó, thực trạng cơ sở hạ tầng của VIETCOM gồm: 

1.   Tòa nhà 08 tầng và tòa nhà 03 tầng như trên, trong đó, tòa nhà 08 tầng được hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2005, tòa nhà 03 tầng được xây dựng và sử dụng từ giữa thập kỷ 80. Hiện nay, các tòa nhà đã xuống cấp, thường xuyên phải bảo trì, sửa chữa nâng cấp để đảm bảo hoạt động và đáp ứng điều kiện cho thuê.Giá trị khấu hao còn lại hiện nay của những tòa nhà này chỉ còn khoảng 4,86 tỷ đồng.

2.   Lô đất số 18 Nguyễn Chí Thanh có diện tích khoảng 2.226 m2, thời hạn thuê đất 20 năm kể từ ngày 01/01/2004 với mục đích làm trụ sở làm việc và cơ sở kinh doanh.Như vậy, thời hạn thuê đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ còn hơn 2 năm (khoảng 28 tháng). Theo cơ chế hiện hành, sau khi hết thời hạn thuê dất,công ty không được gia hạn 50 năm (trừ khi triển khai dự án và chuyển mục đích sử dụng đất) và chỉ được  thuê đất với Nhà nước theo hợp đồng thuê đất từng năm một, việc này dẫn đến hệ quả như sau:

-    Nếu chỉ được tái ký hợp đồng thuê đất từng năm một, Ban điều hành sẽ không có cơ sở pháp lý để ký hợp đồng cho thuê văn phòng với thời hạn trên 01 năm, dẫn đến nguy cơ dừng hẳn hoạt động cho thuê văn phòng. Đồng thời, việc sử dụng lô đất chỉ mang tính chất tạm thời, sẽ rất rủi ro về tính pháp lý, nhà nước có quyền thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác khi cần thiết mà không có sự đảm bảo nào. Nếu điều này xảy ra, sẽ gây thiệt hại nặng cho Công ty và các Cổ đông.

-        Quyền sở dụng đất của VIETCOM đối với lô đất có tính pháp lý thấp và hoàn toàn không còn lợi thế thương mại đối với lô đất. Điều này dẫn đến giá trị tài sản của công ty và giá trị cổ phần cuả các Cổ đông sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng (do không được tính giá trị và lợi thế thương mại về đất).

Trên thực tế, tại Đại hôi cổ đông năm 2020, trên cơ sở đánh giá được những rủi ro nêu trên, Ban điều hành đã có Báo cáo phương án kinh doanh sơ bộ về việc triển khai xây dựng tòa nhà thương mại tại lô đất 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với mục đích bảo vệ lợi ích của VIETCOM, bảo vệ lợi ích của các cổ đông, một lần nữa, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các việc sau đây:

1.       Đồng ý về mặt chủ trương Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà Văn phòng thương mại dịch vụ tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

2.       Giao Ban điều hành lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng Phương án các thủ tục triển khai đầu tư để trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo quy định hiện hành.

          Rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông

          Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

( Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466