EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 05: TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........................

.............................

Số: 008/2019/BC-VIETCOM

Hà Nội ngày 03 tháng 4 năm 2019

       

 BÁO CÁO 5 

TỜ TRÌNH

                               VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ

                                            VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2018

Kính gửi :   Đại hội đồngcổ đông

                                 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2018 như sau:

TT

Danh mục

Năm 2018

(VNĐ)

Ghi chú

1.

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối

532.280.094

 

2.

Lợi nhuận sau thuế  (theo báo cáo kiểm toán)

3.273.674.831

 

3.

Tổng lợi nhuận được phép phân phối

3.805.954.925

 

4.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

192.000.000

 

5.

Phân phối lợi nhuận

3.613.954.925

 

a)

Chia cổ tức

3.000.000.000

(5% vốn điều lệ)

 

b)

Trích quỹ Đầu tư phát triển

32.736.748

(1% lợi nhuận sau thuế năm 2018)

 

c)

Trích quỹ phúc lợi

150.000.000

 

d)

Trích quỹ khen thưởng

50.000.000

 

6.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

381.218.177

 

 

Trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2018 theo đề xuất nêu trên vàủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

            Rấtmong nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông

            Trân trọng.

           

Nơi nhận:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên

CHỦ TỊCH

- BKS.

(Đã ký và đóng dấu)

-Lưu VT, HĐQT.

Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466