EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 03: BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018      CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 (VIỆT COM) -------------------
          Số 009/2019/BC-BKS Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO 3

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦACÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2018

 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

-   Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghịquyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Côngty năm 2018;

-   Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởiCông ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I.            Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

1.        Bầu trưởng ban Kiểm soát theo Biên bản họp ngày 24 tháng 9 năm 2018, theo đó Bà Ngô Kiều Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

2.           Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát:

Ngoài các nhiệm vụ chung theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất phân công phụ trách chính về từng lĩnh vực như sau:

-       Bà Ngô Kiều Anh – Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công tác tài chính, kế toán, văn bản pháp chế;

-        Bà Vũ Hoài Anh  – Thành viên BKS: Phụ tráchkiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ;

-        ÔngTrương Thanh Tùng – Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về tuân thủ, quản trị rủi ro.

3.           Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo qui định tại Điều lệ công ty,trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai các công việc vớisự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Các công việc Ban kiểm soátđã thực hiện:

-           Xây dựng và ban hành kế hoạch công tác cụ thể của BKS.

-          Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

-           Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính các Quý và năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

-          Kiểm tra định kỳ về hoạt động kinh doanh và BCTC của Công ty 6 tháng/lần và lập biên bản họp BKS.

-          Cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

-        Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II.         Về giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điềulệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điềulệ:

-     Quản lý, khai thác hiệu quả diện tích mặt bằng cho thuê. Bảo toàn và phát triển vốn góp của các cổ đông trong thời gian chờ đầu tư Dự án.

-      Triển khai bảo dưỡng, bảo trì công trình tòa nhà, đảm bảo đủ điều kiện an toàn, PCCC;

-     Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh (nghiên cứu thị trường, lập Dự án đầu tư…);

-    Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 017/2018/NQ-VIETCOMngày 19/9/2018;

-   Đã chi thưởng cho HĐQT, BKS giai đoạn 2012-2017 theo đúng mức phê duyệt của ĐHCĐ năm 2018

-    Đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Luật DN và phê duyệt của ĐHCĐ.

-           Đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cho các cổ đông.

III.      Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

-      Trong năm 2018, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết (các thành viên tham gia đầy đủ) về các vấn đề:

+  Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2018;

+ Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán  Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018;

+ Họp phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Họp quyết định bổ nhiệm TGĐ và Kế toán trưởng Công ty;

Thể thức và nội dung cuộc họp được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra

-      Thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan.

-        Quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-       Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp phápcủa Công ty và cổ đông:

IV.      Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2018, Ban điều hành đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh củaCông ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT:

-        Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thông qua

-       Triển khai các cuộc họp về kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược của Công ty, tập trung giải quyết các vướng mắc trong điều hành và chỉ đạo quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Ban điều hành.

-     Tổ chức quản lý và khai thác tối ưu cơ sở hạ tầng hiện có. Gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi nhưng vẫn đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

-      Tiến hành tìm hiểu thị trường, kết nối một số khách hàng có quy mô vừa và nhỏ để duytrì và phát triển mảng kinh doanh hạ tầng

-      Triển khai công tác cải tạo, nâng cấp hạ tầng, sửa chữa 1 số hạng mục bất động sản để gia tăng giá trị dịch vụ cho thuê văn phòng.

-        Đôn đốc, thu hồi công nợ, tìm biện pháp giải quyết với các khách thuê chưa thực hiện đúng theo thỏa thuận hợp đồng .

-       Tháng9/2018 việc bàn giao công tác điều hành giữa Tổng Giám đốc cũ và mới được thực hiện, đảm bảo các hoạt động kinh doanh của Công ty và vận hành của các Phòngban được duy trì ổn định.

-           Xem xét, quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban Tổng Giám đốc.

V.         Về giám sát côngtác tài chính, kế toán của Công ty:

-           Theo kế hoạch hoạt động của BKS, định kỳ 2 lần/năm, Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra chứng từ, số liệu kế toán để đưa ra ý kiến đánh giá độc lập. Các ý kiến,kiến nghị được lập thành báo cáo gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.

-           Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện. Cácchỉ tiêu cơ bản được thể hiện trên Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

+ Về kết quả hoạt động kinh doanh:


ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung

 Thực hiện 2017

 Kế hoạch 2018

 Thực hiện 2018

 Chênh lệch 

Tỷ lệ tăng/giảm

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)=(3)-(2)

(5)=(4)/(2)

1.

Doanh thu

      11.471

    11.980

    12.202

              222

1,85%

1.1

Kinh doanh hạ tầng

       7.010

      7.300

      7.337

                37

0,51%

 

- Cho thuê VP

        6.400

      6.600

      6.640

               40

0,61%

 

- Thu chi hộ điện nước

           610

         700

         697

               (3)

-0,45%

1.2

Hoạt động tài chính

       4.461

      4.680

      4.865

              185

3,94%

 

- Lãi tiền gửi

        4.461

      4.680

      4.865

              185

3,94%

2.

Chi phí

        8.300

      7.384

      8.103

              719

9,73%

3.

Lợi nhuận trước thuế

3.154 

      4.596

      4.100

           (496)

-10,79%

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông năm 2018 thông qua, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế

Lợinhuận trước thuế giảm (-) 10,79% so với kế hoạch đặt ra, trong đó:

·        Doanh thu tăng (+)1,85%(chủ yếu từ Doanh thu tài chính – lãi tiền gửi ngân hàng).

·        Chi phí tăng 9,73% chủ yếu do phân bổ vào chi phí 430 triệu đồng khoản tiền hưởng ngoài lãi suất huy động trong hợp đồng tiền gửi đã nộp cho Bộ công an C46 không nằm trong kế hoạch..),trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi.

+Về tình hình tài sản, nguồn vốn của Công ty:

ĐVT:triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Số dư tại 31/12/2017

Số dư tại 31/12/2018 

Tăng/giảm

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

1.

Tổng tài sản

      90.691

 

       92.156

 

 

1.

Tài sản ngắn hạn

      83.036

91,56%

       84.155

91,32%

1,35%

2.

Tài sản dài hạn

        7.655

8,44%

         8.001

8,68%

4,52%

2.

Tổng nguồn vốn

      90.691

 

       92.156

 

 

1.

Nợ ngắn hạn

        2.775

3,06%

         3.456

3,75%

24,54%

2.

Vay và nợ dài hạn

              -  

0,00%

            530

0,58%

0,00%

3.

Vốn chủ sở hữu

      87.916

96,94%

       88.170

95,67%

0,29%

 

 

 

 

 

 

 

·        Hoạt động SXKD của Công ty hiện tại chỉ chủ yếu khai thác cho thuê mặt bằng và gửi tiền ngân hàng để thu lãi nên cơ cấu nợ phải thu, phải trả so với tổng tài sản không lớn: Các khoản tương đương tiền (là các Hợp đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn dưới 1 năm) chiếm 87,69%, Phải thu Khách hàng chiếm 1,46% trên tổng tài sản.

 

·        Khoản phải thu khó đòi về tiền thuê văn phòng của Công ty CP Truyền thông Đại dương(693,89 triệu đồng ) và Thời báo Doanh nhân (75,25 triệu đồng) mặc dù tích cực thu hồi nhưng chưa có kết quả. Năm 2018, Công ty tiếp tục trích dự phòng 154triệu đồng (phân bổ trong vòng 5 năm, tính từ năm 2017).

·        Ngày 29/9/2017, Tòa án Nhân dân Thành phố HN ra bản án số 330/2017/HS-ST về việc xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến số tiền thưởng ngoài Hợp đồng của OceanBank, theo kết luận của Bản án, số tiền đã nộp cho cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ không được hoàn trả. Hiện nay, Công ty hạch toán số tiền này trên khoản mục Chi phí trả trước dài hạn số tiền là 1.288.782.209 đồng và đã phân bổ vào chi phí năm 2018là 429.594.070 đồng. Việc xác định khoản chi phí này hợp lý, hợp lệ cho mục đích tính thuế phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Cơ quan thuế (ngày 24/1/2019,Công ty đã có văn bản xin ý kiến của Cơ quan thuế nhưng chưa có trả lời).

·        Tài sản cố định của Công ty chủ yếu là Bất động sản, tòa nhà cho thuê, được theodõi quản lý và khấu hao theo quy định

·        Cơ cấu Nợ phải trả/tổng nguồn vốn chiếm 4,3% cho thấy Công ty có nguồn lực tài chính vững mạnh, nhưng chưa phát huy được hết hiệu quả, do chờ để triển khai đầu tư Dự án tại 18 Nguyễn Chí Thanh.

·        Năm2018 Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, tuy tỷ lệ tăng so với năm 2017 không đáng kể.

-           Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY về Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

VI.      Thù lao và chiphí hoạt động của Ban kiểm soát:

-           Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2018 được căn cứ theo Nghị quyết Đại hộiđồng cổ đông, theo các mức sau:

+Thù lao cho BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Trưởng BKS 2 triệu đồng/tháng, thành viênBKS 1,5 triệu đồng/tháng.

+Thưởng giai đoạn 2012-2017 cho các thành viên BKS có mặt làm việc đến thời điểm31/3/2018 với mức thưởng bằng mức thù lao trung bình hàng năm tương đương 60 triệu đồng.

-           Phụ cấp hoạt động cho BKS nhiệm kỳ 2018-2023 áp dụng từ tháng 11/2018: Trưởng BKS 2triệu đồng/tháng, thành viên BKS 1 triệu đồng/tháng.

VII.   Đánh giá sự phốihợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

-           Năm 2018, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểmtra.

-           Triệu tập các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS, TGĐ để các bên nắm bắt được kế hoạch, chủ trương và định hướng trong điều hành công việc.

-           Ban Kiểm soát cũng đưa ý kiến góp ý đối với công tác quản trị doanh nghiệp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, từ đó góp phần cùng giải quyết các khó khăn phátsinh của Công ty.

-           Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét, có ý kiến phản hồi và triển khai thực hiện kịp thời khi đạt được thống nhất giữa các bên.

VIII. Kiến nghị và kết luận:

-           Nhìn chung, các hoạt động của Công ty năm qua đã tuân thủ các quy định của pháp luật,Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ .

-           HĐQT sớm rà soát và ban hành bổ sung/điều chỉnh các quy chế quản lý nội bộ (quychế quản trị Công ty, quy chế lương, quy chế quản lý tài chính..) để nâng caocơ sở pháp lý, tạo hành lang cho Công ty hoạt động hiệu quả hơn

-           Ban điều hành xem xét tổ chức khai thác có hiệu quả hơn diện tích văn phòng, mặt bằng cho thuê, đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD. Tăng cường đôn đốc thu hồi công nợ với các khách hàng quá hạn thanh toán và có khả năng khó đòi. Kiểm soát chi phí theo kế hoạch, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế với ngân sách, đảm bảo đầy đủ các quyền lợi cho người lao động của Công ty. Hỗ trợ tốt cho hoạt động của tổ chức đoàn thể Công ty.

-           Công tác chuẩn bị đầu tư Dự án cần được triển khai tích cực hơn (thuê tư vấn đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng về khu đất18 Nguyễn Chí Thanh…) để sẵn sàng cho việc thực hiện đầu tư khi đủ điều kiện thuận lợi.

Trên đây là Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2018 của Công ty, kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua.

Xin cám ơn cácQuý vị cổ đông.

Kính chúc Đại hộicổ đông thành công tốt đẹp !

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

TM. BAN KIỂM SOÁT

-    ĐHĐCĐ Công ty

Trưởng ban

-    HĐQT, TGĐ Công ty

(Đã ký)

-    Các thành viên BKS

Ngô Kiều Anh
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466