EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 5: TỜ TRÌNH CỦA HĐQT VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                ____________

_________________

  Số:  024  /2021/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO 5

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ

VÀ MỨC CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi:        Đại hội đồng cổ đông

                        Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

             Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo về lợi nhuận của Công ty năm 2020 như sau:

STT

Danh mục

Năm 2020                    (VNĐ)

Ghi chú

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

      466,399,920

 

 

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

     (332,286,509)

 

 

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

      134,113,411

 

 

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

      276,000,000

 

 

6

Phân phối lợi nhuận.

 

 

 

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

                      -  

 

 

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

                      -  

 

 

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

                      -  

 

 

7

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

     (141,886,589)

 

 

           Do lợi nhuận năm 2020 là -141.886.589 đồng nên Công ty không có lợi nhuận để phân chia. Trân trọng báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

            Trân trọng.

Nơi nhận:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên

CHỦ TỊCH

- Lưu VT

( Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466