EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 1: BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HĐKD CỦA HĐQT NĂM 2020 & KHKD NĂM 2021NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:    022  /2021/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2021

 BÁO CÁO 1

 

 

 

                                                     BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

  và kế hoạch kinh doanh năm 2021

 

 

Kính gửi:     Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

-       Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

-       Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

A.               Công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020

I.         Kết quả hoạt động năm 2020

          Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và giao cho Tổng giám đốc triển khai.

         Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn xã hội bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn phải thu hẹp, thậm chí ngừng hoạt động, nhu cầu thuê văn phòng giảm sút cùng với giá thuê và lãi suất tiền gửi thấp đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của Công ty VIETCOM khiến cho VIETCOM cũng phải trải qua một năm đầy gian truân. Mặc dù vậy,Ban lãnh đạo và CBNV Công ty đã tích cực nỗ lực vượt qua trở ngại để hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với Công ty.

1.         HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh: đạt được kết quả như sau:

1.1      Kết quả hoạt động kinh doanh:

-          Theo các số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh như sau:

a)      Doanh thu:             10.776 triệu đồng (giảm 18% so với năm 2019). 

b)      Lợi nhuận sau thuế: - 332 triệu đồng

-        Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 chủ yếu là 02 lĩnh vực: cho thuê văn phòng và gửi tiền ngân hàng. Cụ thể như sau:

 

*     Hoạt động cho thuê văn phòng:

Doanh thu cho thuê văn phòng năm 2020 là 5.240 triệu đồng (giảm ~ 2 tỷ đồng (giảm ~28% so với năm 2019). Nguyên nhân doanh thu sụt giảm là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 khiến cho có nhiều diện tích thuê trống vì khách hàng trả lại diện tích thuê trước hạn hoặc không tiếp tục thuê khi hết hạn hợp đồng (có thời điểm khách hàng trả gần 40% diện tích thuê); giá thuê nhà giảm và Công ty phải miễn,giảm tiền thuê để hỗ trợ khách thuê bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

*     Hoạt động kinh doanh tiền gửi:

Trong năm 2020,lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng trung bình khoảng 6,2%, doanh thu từ hoạt động gửi tiền là 5.012 triệu đồng, giảm 177 triệu đồng (giảm 5%) so với năm 2019.

-          Kết quả kinh doanh năm 2020 giảm sút chủ yếu do lãi suất tiền gửi giảm và doanh thu thuê nhà giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

-          Công ty nộp tiền thuê đất năm 2020 và thuế đất phi nông nghiệp với mức 2.587 triệu đồng.

-                    Về cổ tức:  Công ty đã thực chi cổ tức năm 2019 với mức 2,2%vốn điều lệ.

1.2      Công tác đầu tư tòa nhà 18 Nguyễn Chí Thanh:

Công ty tiếp tục tiến hành việc nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

1.3      Công tác quản lý điều hành công ty:

-          Công ty đã tích cực tiến hành các biện pháp phòng dịch nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch và không để gián đoạn hoạt động của Công ty và khách thuê nhà tại khu vực 18 Nguyễn Chí Thanh.

-          Công ty đã thành lập Quỹ phát triển Khoa học và công nghệ và ban hành các quy chế liên quan.

-          Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

-          Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

-          Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

II.              Hoạt động của HĐQT năm 2020:

1.         Công tác tổ chức, quản lý điều hành

1.1      Tổ chức Hội đồng quản trị

-          Năm 2020, Hội đồng quản trị Công tyVIETCOM gồm 05 thành viên:

(i)        Bà Nguyễn Thị Minh Hiền:          Chủ tịch HĐQT

(ii)      Ông Nguyễn Văn Hòa:                   Ủy viên HĐQT

(iii)     Bà Đặng Thị Thanh Minh:              Ủy viên HĐQT

(iv)     Ông Vũ Song Toàn:                        Ủy viên HĐQT

(v)       Ông Giáp Minh Trung:                  Ủy viên HĐQT

1.2            Hoạt động của từng thành viên HĐQT:

a)       Số buổi họp tham dự và số lần tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

 

STT

Họ và tên

Số buổi họp

tham dự

Số lần tham gia lấy ý kiến

bằng văn bản

1

Nguyễn Thị Minh Hiền

03

07

2

Nguyễn Văn Hòa

03

06

3

Đặng Thị Thanh Minh

02

07

4

Vũ Song Toàn

03

07

5

Giáp Minh Trung

03

07

 

b)        Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

-          Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

-          Thành viên HĐQT hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

1.3      Tổ chức bộ máy điều hành

-          Cơ cấu tổ chức của Công ty vẫn được duy trì gọn nhẹ gồm 02 phòng ban sau:

(i)        Phòng Hành chính Tổng hợp

(ii)      Phòng Tài chính Kế toán.

2.         Tài sản và nguồn vốn

2.1      Tổng tài sản:             87.770 triệu đồng

            Tài sản ngắn hạn:     79.583 triệu đồng

            Tài sản dài hạn:          8.187 triệu đồng

2.2            Nguồn vốn:               87.770 triệu đồng

            Nợ phải trả:                 3.240 triệu đồng

            Vốn chủ sở hữu:       84.530triệu đồng

3.         Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông

-          Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4.         Kết quả đạt được

            Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 đã đạt được một số kết quả sau đây:

-          Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật,Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty. Điều hành hoạt động kinh doanh ứng phó kịp thời trước những tác động tiêu cực của dịch covid 19, tăng cường các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

-          Tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểm toán và kiểm soát;

-         Trả cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian quy định của Pháp luật; Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

-          Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốt kế hoạch năm,đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ đối với nhà nước.

-          Chăm lo đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

B.        Kế hoạch kinh doanh 2021:

I.         Định hướng hoạt động:

1.1      Tiếp tục thực hiện việc cho thuê văn phòng,hoàn thiện các dịch vụ cung cấp cho khách hàng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, tập trung khai thác hết diện tích cho thuê.

1.2      Tiến hành tìm hiểu thị trường để nghiên cứu định hướng kinh doanh, định hướng phát triển khoa học và công nghệ phù hợp; Bổ sung những ngành nghề kinh doanh phù hợp.

1.3      Tăng cường nguồn lực cả về số lượng và chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty và chuẩn bị sẵn sàng cho định hướng phát triển của Công ty.

1.4      Duy tu, bảo dưỡng tòa nhà và các thiết bị kèm theo để nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê diện tích của Công ty.

1.5      Tiến hành triển khai dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

II.       Các chỉ tiêu kinh doanh:

1.         Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021:

a.    Doanh thu:                     8.552 triệu đồng.     

b.    Lợi nhuận trước thuế:   -1.545 triệu đồng.

2.         Một số nhận xét:

Các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021 giảm nhiều so với năm 2020 mặc dù lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty không thay đổi. Sở dĩ như vậy là do các nguyên nhân sau đây:

2.2.1   Về doanh thu:

Nếu năm 2020 doanh thu đạt được 10.776 triệu đồng thì năm 2021 dự kiến doanh thu sẽ giảm 2.224 triệu đồng, chỉ còn là 8.552 triệu đồng (tương đương giảm 20.64%).  Nguyên nhân của việc doanh thu sụt giảm là như sau:

a.                    Giảm doanh thu cho thuê nhà:

          Doanh thu cho thuê nhà năm 2021 cho đến nay bị sụt giảm do đại dịch covid và dự tính sẽ không khả quan hơn cho đến hết năm. Cụ thể là: diện tích thuê bị giảm do khách hàng trả vì ảnh hưởng của dịch covid nên không có khả năng thuê tiếp, một số diện tích tại tầng 6 và tầng 7 bị trống và mới cho thuê được một phần. Hiện nay, khách thuê mới rất khó tìm và phải giảm giá mới tìm được khách thuê.

         Thời gian qua, Thành phố Hà Nội liên tục áp dụng chỉ thị giãn cách xã hội nên từ đầu năm đến nay một số đơn vị thuê nhà hầu như không hoạt động được như Học Viện Tài chính, siêu thị Media Mart (là những khách hàng lớn), do đó Công ty phải liên tục có chính sách giảm và miễn tiền thuê nhà của các đơn vị này và một số đơn vị khác trong tòa nhà để hỗ trợ khách hàng.

         Ngoài ra, hiện nay tòa nhà đến31/12/2023 là hết hạn (tức còn khoảng 28 tháng), do đó không có cơ sở pháp lý để thuyết phục khách hàng ký hợp đồng thuê nhà từ 3 năm trở lên, việc này dẫn đến khó tìm được khách hoặc bị ép giá khi đàm phán hợp đồng.

          Do vậy, ước tính doanh thu cho thuê nhà năm 2021 giảm mạnh,chỉ còn khoảng 4.800 triệu đồng. Dự kiến nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp cho đến hết năm thì doanh thu từ lĩnh vực này sẽ bị giảm hơn nữa.

b.                    Giảm lãi suất gửi tiền

          Lãi suất gửi tiền tiết kiệm dự đoán có nhiều thay đổi, tiếp tục giảm so với năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nếu lãi suất bình quân năm 2020 là 6,5% thì năm 2021, dự kiến lãi suất bình quân đến nay chỉ còn khoảng 4%. Do vậy, lãi tiền gửi của Công ty cũng sẽ bị giảm mạnh từ 5.012 triệu đồng, xuống còn khoảng 3.060 triệu đồng.

c.                    Giảm doanh thu từ việc cho thuê vị trí biển quảng cáo.

Dưới ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, không có khách thuê vị trí đặt biển quảng cao. Vì vậy, khả năng khôi phục doanh thu từ hoạt động này là không thể thực hiện được.

2.2.2  Về chi phí:

Chi phí năm 2021 dự tính sẽ không thay đổi nhiều so với năm 2020 do vẫn phải trả tiền thuê đất ấn định hàng năm của cơ quan thuế, thực hiện các khoản khấu hao theo quy định, các khoản chi để duy trì hoạt động của tòa nhà. Ngoài ra còn triển khai các hoạt động nghiên cứu phát triển thị trường và hoạt động kinh doanh để tìm hướng đi mới cho công ty trong thời gian tới, nên cần phải có thêm chi phí cho nguồn nhân lực của các hoạt động này.

2.2.3  Về cổ tức:

Với mức doanh thu như trên, lợi nhuận của Công ty năm 2021 ước tính là      -1.525 triệu đồng. Do vậy, dự kiến năm 2021 Công ty không có cổ tức.

Trên đây là báo cáo về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Trân trọng báo cáo và rất mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ

đông.

        

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)


Nguyễn Thị Minh Hiền

   


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466