EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BÁO CÁO 3: BÁO CÁO CỦA BKS VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HĐ CỦA HĐQT, TGĐ NĂM 2020

CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 (VIETCOM)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số:   01/2021/BC-BKS

Hà Nội, ngày 31 tháng 8  năm 2021

BÁO CÁO 3

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦACÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2020

 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Máy tính vàTruyền thông Việt Nam.

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

-   Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020;

-   Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I.            Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020:

1.           Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát:

Năm 2020, các thành viên Ban kiểm soát phân công phụ trách chính về từng lĩnh vực như sau:

-           Bà Ngô Kiều Anh – Trưởng BKS: Phụ trách chung và phụ trách kiểm soát về công tác tài chính, kế toán, kiểm toán;

-           Bà Vũ Hoài Anh -  Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ;

-           Bà Vũ Ngân Hà -  Thành viên BKS: Phụ trách kiểm soát về tuân thủ, quản trị rủi ro, pháp chế.

2.           Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty,trong năm 2020, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và triển khai các công việc với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Ban kiểm soát. Các công việc Ban kiểm soát đã thực hiện:

-           Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

-           Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và BCTC năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

-           Kiểmtra định kỳ về hoạt động kinh doanh và BCTC của Công ty 6 tháng/lần và lập biên bản họp BKS gửi HĐQT và Ban Điều hành.

-           Cử đại diện tham dự và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

-           Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

Trong năm 2020, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải có quyết định kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II.         Về giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ:

Hoạt động của Công ty trong năm 2020 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ:

-          Bảo toàn vốn góp của các cổ đông trong thời gian chờ đầu tư Dự án;

-      Thực hiện duy trì bảo dưỡng, cải tạo tòa nhà, đảm bảo đủ điều kiện an toàn, PCCC trong  quá trình hoạt động;

-       Thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh (nghiên cứu thị trường, lập Dự án đầu tư…);

        -     Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS theo đúng phê duyệt của ĐHCĐ tại Nghị quyết số 011/2020/NQ-VIETCOM ngày 25/06/2020 của ĐHĐCĐ;

-        Thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông với tỷ lệ 2.2%.

III.       Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

-           Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức họp/lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và quản trị Công ty, nội dung chủ yếu gồm:

+ Đề ra hướng giải quyết ảnh hưởng của dịch Covid 19 đối với hoạt động của Công ty;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc để trình ĐHĐCĐ phê duyệt;

+ Ủy quyền cho TGĐ được sử dụng nguồn tiền tiết kiệm nhàn rỗi để đàm phán, ký HĐ mua trái phiếu doanh nghiệp với lãi suất cao.

+ Chỉ đạo Ban điều hành sớm điều chỉnh quy chế tài chính cập nhật phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

+ Thông qua việc mua tài sản cố định là ô tô để phục vụ cho hoạt động kinh doanh

+ Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 2,2% và thời gian chi trả;

+ Chấp thuận việc cho thuê tài sản xe ô tô Innova 8 chỗ;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty.

+ Thông qua việc thành lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ và ban hành các Quy chế liên quan.

+ Thông qua mức trích Quỹ lương dự phòng 17%, mức trích Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ 10%.

-       HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 và các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan.

-          Thể thức và nội dung cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra

-           Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHCĐ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông

IV.       Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2020, Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT, đưa Công ty vượt qua những khó khăn dưới tác động của đại dịch Covid-19, các hoạt động chủ yếu gồm:

-         Triển khai kế hoạch kinh doanh đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược của Công ty.

-        Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 có tính đến ảnh hưởng của đại dịch để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ thông qua.

-        Tổ chức quản lý và khai thác tối ưu cơ sở hạ tầng hiện có. Thực hiện duy tu, sửa chữa tòa  nhà để gia tăng giá trị dịch vụ cho thuê văn phòng.

-          Để gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn,Ban điều hành đã tính đến phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên chưa thực hiện trong năm 2020.

-      Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 xin dừng Hợp đồng, miễn/giảm giá thuê nhưng vẫn đảm bảo tối ưu doanh thu, chi phí cho Công ty, đồng thời tích cực tìm kiếm lựa chọn đối tác trong tình hình suy thoái kinh tế, nhu cầu thuê văn phòng có nhiều giảm sút.

-           Một số khoản nợ tồn đọng lâu theo điều khoản thanh toán hợp đồng chưa được thu hồi kịp thời.

-      Điều hành hoạt động kinh doanh ứng phó kịp thời với những tác động của đại dịch Covid-19, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của Công ty như áp dụng các biện pháp phòng dịch linh hoạt.

-       Việc nghiên cứu tính khả thi của dự án xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh tuy vẫn được duy trì xem xét nhưng chưa có chuyển biến mới do ĐHĐCĐ năm 2020 chưa thông qua định hướng phát triển cụ thể.

-           Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông tại Nghị quyết số 011/2020/NQ-VIETCOM ngày 25/06/2020 của ĐHĐCĐ. Trong năm, Ban điều hành chưa điều chỉnh lại Kế hoạch để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ phê duyệt.

-           Việc sửa đổi Quy chế tài chính vẫn chưa hoàn thành để sớm trình HĐQT thông qua.

V.          Về giám sát công tác tài chính, kế toán của Công ty:

Theo kế hoạch hoạt động của BKS, định kỳ 2 lần/năm, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc kiểm tra chứng từ, số liệu kế toán để đưa ra ý kiến đánh giá độc lập. Các ý kiến,kiến nghị được lập thành báo cáo gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.


 

1.                 Về kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: triệu đồng

TT

Nội dung

 Thực hiện 2019

 Thực hiện 2020

Thực hiện năm 2020 so với 2019

 (1)

 (2)

(3) = (2)/(1)

1

Doanh thu

              13,170

              10,776

82%

1.1

Kinh doanh hạ tầng

 

 

 

 

- Cho thuê VP

                7,267

                5,240

72%

 

- Thu chi hộ điện nước

                   708

                   524

74%

1.2

Hoạt động tài chính

 

 

 

 

- Lãi tiền gửi

                5,189

                5,012

97%

1.3

Thu nhập khác

                       6

 0

 

2

Chi phí

              10,986

              11,063

101%

3

Lợi nhuận sau thuế TNDN

                1,734

                 (332)

-19%

Kết quả kinh doanh năm 2020 giảm đáng kể so với thực hiện năm 2019, nguồn thu của hoạt động SXKD chủ yếu vẫn từ gửi tiền gửi có kỳ hạn và cho thuê văn phòng nhưng đã có suy giảm do tác động của đại dịch:

-         Năm 2020 đánh dấu 1 giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế trên thế giới và trong nước gây ra bởi đại dich Covid-19, rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa dẫn đến hàng loạt đơn vị thuê nhà phải trả lại mặt bằng,Công ty cũng không tránh khỏi việc khách hàng trả lại diện tích thuê trước hạn(có thời điểm gần 40% diện tích cho thuê) và yêu cầu hỗ trợ miễn, giảm tiền thuê trong thời gian dài. Tuy Ban điều hành đã tích cực tìm các biện pháp hỗ trợ Khách hàng nhưng môt số khu văn phòng vẫn bị gián đoạn thời gian thuê/sử dụng do đơn vị thuê dừng/thanh lý HĐ, vì vậy nguồn thu không duy trì được như các năm trước. Năm 2020 doanh thu cho thuê văn phòng đã giảm 28% so với năm 2019.

-       Mức lãi suất của các HĐ tiền gửi từ 6 tháng – 1 năm 2020 giảm so với năm 2019, Do đó doanh thu từ tiền gửi có kỳ hạn đã có suy giảm, dự kiến với ảnh hưởng của đại dịch năm thì mức lãi suất năm 2021 tiếp tục giảm (còn khoảng 4.7% đến 5.1%).

-     Tuy doanh thu từ 2 nguồn chính đều giảm sút nhưng Công ty vẫn phải duy trì bộ máy điều hành quản lý và nguồn nhân lực hiện tại và chưa phải thực hiện các biện pháp cắt giảm nhân sự hay giảm lương, do đó việc chi trả thu nhập vẫn duy trì như năm trước. Để dự phòng cho những biến động, khủng hoảng có thể xảy ra trong thời gian tới, Công ty đã trích lập dự phòng tiền lương 17%, dẫn đến chi phí tiền lương tăng so với năm trước.

-         Công ty điều chỉnh tăng chi phí khác khoản điều chỉnh theo quyết định truy thu thuế hơn 193 triệu đồng của Cục thuế TP Hà Nội (quyết toán thuế từ năm 2015 đến 2019) khiến cho lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm tương ứng.


2.                 Về tình hình tài sản, nguồn vốn:

ĐVT: triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Số dư tại 31/12/2020

Số dư tại 31/12/2019

Tốc độ tăng trưởng (+/-)

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

I.

Tổng tài sản

        87,771

 

         89,646

 

-2.09% 

1.

Tài sản ngắn hạn

        79,583

90.67%

         82,873

92.44%

-3.97%

2.

Tài sản dài hạn

          8,187

9.33%

           6,773

7.56%

20.88%

II.

Tổng nguồn vốn

        87,771

 

         89,646

 

-2.09%  

1.

Nợ ngắn hạn

          2,704

3.08%

           2,604

2.90%

3.83%

2.

Nợ dài hạn

             536

0.61%

              530

0.59%

1.15%

3.

Vốn chủ sở hữu

        84,531

96.31%

         86,512

96.50%

-2.29%

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2020 tổng tài sản giảm (-) 2.09% so với năm 2019 trong đó tài sản ngắn hạn giảm(-) 3.97% (chủ yếu do giảm các khoản đầu tư ngắn hạn) và tài sản dài hạn tăng 20.88% (do đầu tư thêm TSCĐ là 2 xe ô tô). Vốn chủ sở hữu giảm (-) 2.29% do kết quả SXKD năm 2020 thấp, lợi nhuận sau thuế âm (-) 332 triệu đồng.

3.                  Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2020

31/12/2019

I

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

 

 

1

Khả năng thanh toán tổng quát

lần

27.09

          28.60

2

Khả năng thanh toán ngắn hạn

lần

29.44

           31.83

3

Khả năng thanh toán nhanh

lần

28.38

           30.33

II

CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ

 

 

 

1

Hệ số nợ so với tổng tài sản

 

3.7%

3.5%

2

Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH

 

0%

0%

II

KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

 Năm 2020

 Năm 2019

1

Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu

-3%

17%

2

Tỷ suất LN trước thuế /Vốn CSH

 

-0.1%

0.6%

3

ROE (LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu)

 

-0.1%

0.5%

4

ROA (LNST /Tổng tài sản)

 

-0.09%

0.48%

 

 

 

 

 

·      Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng tài sản chiếm 3,7%, nợ vay ngắn/dài hạn bằng 0% cho thấy Công ty vẫn duy trì được nguồn lực tài chính độc lập, vững mạnh, nhưng chưa phát huy được hết hiệu quả nguồn vốn đang có.

·     Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán thể hiện khả năng thanh khoản tốt. Tuy nhiên chỉ số về khả năng sinh lời năm 2020 đều giảm so với năm 2019 (suy giảm các năm gần đây) hiệu quả kinh doanh năm 2020 âm dẫn đến các chỉ số đều âm.

-          Về tổng thể, Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư     vấn UHY về việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

VI.       Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

-       Việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm được thực hiện đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 là 84 triệu đồng, trong đó Trưởng BKS 3 triệu đồng/tháng,thành viên BKS 2 triệu đồng/tháng.

-          Chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát năm 2020 là 48 triệu đồng.

VII.     Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

-        Năm 2020, Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

-         Cử người đại diện tham gia các cuộc họp của để nắm bắt được kế hoạch, chủ trương và định hướng trong điều hành công việc.

-        Ban Kiểm soát cũng đưa ý kiến góp ý về công tác quản lý của HĐQT, Ban Điều hành để hướng đến hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả hơn. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét, có ý kiến phản hồi và triển khai thực hiện kịp thời khi đạt được thống nhất giữa các bên.

VIII.  Kiến nghị và kết luận:

Năm 2020, các hoạt động của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT và Ban điều hành đã có những chỉ đạo kịp thời để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định, vượt qua những khó khăn trước tác động của đại dịch Covid -19 tuy kết quả kinh doanh chưa đạt được như mong muốn. Trước ảnh hưởng khó lường của đại dịch, HĐQT và Ban điều hành cần tiếp tục tối ưu nguồn lực và tìm kiếm các giải pháp để duy trì hoạt động và phát triển bền vững, trong đó lưu ý một số điểm:

-        Dự kiến với những tác động tiêu cực của dịch Covid -19 năm 2021 và trong thời gian tới, nếu Công ty không kịp thời định hướng lại chiến lược kinh doanh phù hợp với năng lực và thực tế hiện tại, có thể kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu của Công ty.

-         Ban điều hành xem xét kiểm soát tốt các khoản chi tiêu để dự phòng nguy cơ nguồn thu tiếp tục suy giảm, cân đối tối ưu chi phí, tập trung cho các mục tiêu ưu tiên của Công ty duy trì khả năng hoạt động kinh doanh được ổn định, liên tục.

-         Ban điều hành cần xem xét việc tính và chi trả thu nhập cho NLĐ, đảm bảo duy trì,thúc đẩy được nguồn lực nhưng vẫn gắn với hiệu quả kinh doanh. Quỹ lương dự phòng năm 2020 đã trích 17% (545 triệu đồng) cần được kiểm soát và chi hợp lý, sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính Công ty chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết quỹ dự phòng tiền lương thì phải tính giảm chi phí của năm 2021.

-         Ban điều hành cân nhắc lựa chọn các kênh đầu tư phù hợp, an toàn để tăng mức sinh lời của đồng vốn trước tình hình suy giảm mức lãi suất tiền gửi hiện nay.

-       Ban điều hành cần tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi khoản nợ đến hạn thanh toán, tránh để chiếm dụng vốn và rủi ro các đơn vị thuê ngừng hoạt động, giải thể…rà soát, đánh giá thường xuyên khả năng thanh toán của khách hàng để có những dự phòng kịp thời, do diễn biến bất ổn của đại dịch Covid-19 còn có thể còn kéo dài.

-         Việc thuê tư vấn lập hồ sơ quy hoạch và khái toán tổng mức đầu tư cho Dự án “Tòa nhà hỗn hợp Khách sạn, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê” tại số 18 Nguyễn Chí Thanh cần sớm có kết quả để có thể đánh giá sơ bộ hiệu quả Dự án.

-       HĐQT sớm rà soát và ban hành bổ sung/điều chỉnh Quy chế quản lý tài chính để cập nhật cơ chế, chính sách phù hợp hơn với tình hình kinh doanh hiện nay.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

 

Nơi nhận:

-       ĐHĐCĐ Công ty,

-       HĐQT, TGĐ Công ty,

-       Các thành viên BKS.

                        TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

( Đã ký)

Ngô Kiều Anh

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466