EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

------***------

Số:   023/2019/TB-VIETCOM

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2019

 

THÔNGBÁO CHI CỔ TỨC NĂM 2018

 

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

          - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

          - Căn cứ Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

          - Căn cứ Nghị quyết số 021/2019/NQ-VIETCOM ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

          - Căn cứ Nghị quyết số 027/2019/NQ-VIETCOM ngày 14/8/2019 của Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2018;

          Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng thông báo đến các quý cổ đông về việc chi cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

1.   Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức:  17h00 ngày 08/8/2019.

2.   Tỷ lệ chi cổ tức năm 2018:  5%/Vốn điều lệ (500đồng/cổ phần).

3.   Thời gian chi trả cổ tức: Bắt đầu từ ngày 20/9/2019.

4.   Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5.   Địa điểm trả cổ tức bằng tiền mặt: Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

6.   Hình thức chi trả cổ tức bằng chuyển khoản: Đối với cổ đông có nhu cầu nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản nhưng chưa đăng ký tài khoảnnhận cổ tức với Công ty, đề nghị gửi yêu cầu bằng văn bản về việc chuyển trả cổtức theo hình thức chuyển khoản về Công ty (trong Đề nghị cổ đông cung cấp các thông tin cá nhân như: Tên cổ đông, số CMND/CCCD, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ, điện thoại, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ tức được hưởng, tên chủ tài khoản, số tài khoản, ngân hàng) để Công ty có cơ sở làm thủ tục chuyển trả cổ tức.

Lưu ý: - Cổ đông đến nhận cổ tức bằng tiền mặt cần mang theo các giấy tờ sau:

     + Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc các giấy tờ khác tươngđương;

     + Nếu được ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

          - Cổ đông là cá nhân nhận cổ tức phải đóng thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 5% trên thu nhập chịu thuế.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

          Phòng tài chính-Kế toán,điện thoại: (024) 3771 5126/ 3834 4665/máy lẻ 15.

          Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

+ Đăng trên Website Công ty;

+ Cổ đông Công ty;

+ TV HĐQT;

+ TV Ban kiểm soát;

+ Tổng giám đốc;

+ Lưu: VT, HĐQT

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466