EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:  031/2019/CV-VIETCOM

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

         V/v:    Thông báo thay đổi

         Người đại diện theo pháp luật

 

 

Kính gửi:       -Các Quý cổ đông Công ty CP Máy tính và Truyền thông VN

- Các cơ quan hữu quan

 

 

Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam trân trọng thông báo:

Ngày 27/8/2019 Hội đồng quản trị Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã bầu bà Nguyễn Thị Minh Hiền làmChủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện pháp luật thay cho ông Vũ SongToàn.

Ngày 10/9/2019 Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam đã hoàn thành các thủ tục thay đổi nội dung đăngký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Người đại diện theo pháp luật

(Đã ký và đóng dấu)

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466