EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

 

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNGVIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101518447 cấp ngày 09/8/2010

 

 

I.         THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM.

            Hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2019, Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

            Thời gian:      Bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút.

            Địa điểm:       Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

II.       THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI.

1.                Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc.

2.                Các cổ đông của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 được chốt vào 15h00 ngày 24/6/2019 (có danh sách kèm theo).

III.      TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI.

1.         Khai mạc đại hội.

1.1      Ban tổ chức đại hội: Tuyên bố lý do.

1.2      Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

-      Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-      Các thành viên Ban kiểm soát.

-      Ông Nguyễn Văn Hòa - Tổng Giám đốc.

-      Các ông, bà cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

1.3.     Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

            Bà Đoàn Mai Phương thay mặt Ban  kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau: (có biên bản kèm theo).

-          Tổng số cổ đông triệu tập: 24 cổ đông, sở hữu 6.000.000 cổ phần, tổng mệnh giá: 60.000.000.000 đồng.

-          Tổng số cổ đông có mặt và cổ đông vắng mặt có ủy quyền: 13 cổ đông, sở hữu: 5.938.660cổ phần, chiếm 98,98% vốn điều lệ.

            Căn cứ điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam và Luật Doanh nghiệp, Đại hội cổ đôngCông ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

1.4      Ban tổ chức giới thiệu chủ toạ Đại hội (Căn cứ Điều 38 Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Chủ toạ Đại hội).

1.4.1  Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ toạ Đại hội;

1.4.2   Chủ toạ đại hội Giới thiệu thành viên Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội  và Ban kiểm phiếu:

a)        Đoàn Chủ tịch:

-                    Ông Vũ Song Toàn, Chủ tịch HĐQT:        Chủ tọa đại hội

-                    Ông  Nguyễn Văn Hòa, Ủy viênHĐQT, Tổng giám đốc.

-                    Bà Ngô Kiều Anh, Trưởng Ban kiểm soát.

            Đại hội đã biểu quyết thông qua thànhphần Đoàn chủ tịch với tỉ lệ nhất trí 100%.

b)        Thư ký Đại hội được Đoàn chủ tịchgiới thiệu gồm:

-                    Bà Đỗ Thị Mai Hương

-                    Bà Đỗ Thị Diễm Lộc

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Thư ký Đại hội với tỉ lệ nhất trí 100%.

c)        Ban kiểm phiếu:

-                    Ông Nguyễn Minh Hải:       Trưởng ban

-                    Ông Giang Tuấn Nam:         Thành viên

-                    Ông Nguyễn Văn Thuộc:     Thànhviên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỉ lệ nhất trí 100%.

2.         Diễn biến Đại hội.

2.1.     Đại hội thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019; Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

2.1.1   Ông Nguyễn Văn Hòa đọc dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 (cótrong Tài liệu Đại hội).

            Đại hội đã biểu quyết thông qua Quychế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với kết quả như sau:

            Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

 

2.1.2   Ông Vũ Song Toàn đọc dự thảo Chương trình Đạihội cổ đông bất thường năm 2019 (có trongTài liệu Đại hội).

            Đại hội đã biểu quyết thông qua Chươngtrình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 với kết quả như sau:

            Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

2.1.3   Bà Ngô Kiều Anh đọc Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS và dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (có trong Tài liệu Đại hội).

*          Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

            Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.     

2.1.4   Ông Nguyễn Văn Hoà đọc Tờ trình về miễn nhiệmvà bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT (cótrong Tài liệu Đại hội).

*          Đạihội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viênHĐQT với kết quả như sau:

            Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đã được thông qua.

2.1.5       Ông Nguyễn Văn Hoà đọc Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS (có trong Tài liệu Đại hội).

*          Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS với kết quả như sau:

            Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

*          Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01thành viên BKS đã được thông qua.

2.2      Đại hội đã tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS

2.2.1   Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệmông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT như sau:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điềulệ, việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT đã được thông qua.     

2.2.2   Đại hội đã biểu quyết bãi nhiệm ông TrươngThanh Tùng - Thành viên BKS.

Ban kiểmphiếu thông báo kết quả biểu quyết bãi nhiệm ông Trương Thanh Tùng - Thành viênBKS như sau:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, việc bãi nhiệm ông Trương Thanh Tùng - Thành viên BKS đã được thông qua.     

2.3     Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT,BKS:

2.3.1   Đềcử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS

a)        Ông Vũ Song Toàn thông báo danh sách người được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử gồm các ông, bà có tên sau đây:

*          Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Bà Nguyễn Thị Minh Hiền.

*          Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà.

b)        Tại Đại hội, không có cổ đông cổ đông/nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử tiến hành đề cử bổ sung người vào HĐQT,BKS.

c)        Ông Vũ Song Toàn đề nghị Đại hội thống nhất danh sách người được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023gồm:

*          Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Bà Nguyễn Thị Minh Hiền.

*          Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà.

d)        Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách người được đề cử để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS gồm các ông, bà sau đây:

*          Danh người được đề cử vào HĐQT:

-     Bà Nguyễn Thị Minh Hiền.

*          Danh người được đề cử vào BKS:

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà.

*          Kết quả biểu quyết:

+     Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:               100%

+     Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:   0%

+     Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:   0%     

            Theo Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 39 Điềulệ Công ty, danh sách người được đề cử vào HĐQT, BKS đã được thông qua.

2.3.2   Bầu thành viên HĐQT, BKS

a)        Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

b)        Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu bổsung thành viên HĐQT, BKS như sau:

·       Kếtquả bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT

Họ và tên

Số phiếu biểu quyết

% tổng số cổ phần

1

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

5.938.660

100%

 

·       Kếtquả bầu bổ sung thành viên BKS:

STT

Họ và tên

Số phiếu biểu quyết

% tổng số cổ phần

1

Bà Vũ Thị Ngân Hà

5.938.660

100%

            Theo Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 39 Điều lệ, các ông, bà sau đây trúng cử vào HĐQT, BKS:

·       Thànhviên HĐQT gồm:

-     Bà Nguyễn Thị Minh Hiền

·       Thànhviên BKS gồm:

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

2.4     Thông qua nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

            Bà Đỗ Thị Mai Hương thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại  hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và xin ý kiến thông qua.

2.4.1   Thông qua Biên bản Đại hội:

            Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội với kết quả như sau:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%     

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2019 đã được thông qua.    

2.4.2   Thông qua Nghị quyết Đại hội:

            Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

*          Kết quả biểu quyết:

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành:                 100%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành:     0%

+    Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến:     0%

Theo Điểm 2.1, khoản 2 Điều 39 của Điều lệ, Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2019 đã được thông qua.     

Với kết quả biểu quyết và phiếu bầu cho từng nội dung của Đại hội trên đây, Đại hội nhất trí thông qua các quyết nghị đã được biểu quyết hợp lệvà đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Song Toàn thay mặt Đoàn Chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2019.

 

THƯ KÝ ĐOÀN

 (Đã ký) 

 

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký và đóng dấu)

Đỗ Thị Mai Hương

Đỗ Thị Diễm Lộc

Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466