EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

 

 DỰ THẢO

 

     CHƯƠNG TRÌNH

     ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

       CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM
 

STT

Thời gian

Nội dung

Người điều hành/

thực hiện

1

9:00 - 9:30

Đón tiếp khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông.

Phòng tổng hợp + Hội đồng quản trị

2

9:30 - 9:40

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Công bố số lượng cổ đông và cổ phần tham gia Đại hội. Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên HĐQT, TGĐ

3

9:40 - 9:50

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

4

9:50 - 10:10

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019; Chương trình Đại hội và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

 

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

5

10:10 - 10:20

Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

6

10:20 - 10:40

Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS.

 

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

7

10:40 - 10:50

Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

-         Chốt danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

-         Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Ông Vũ Song Toàn - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

8

10:50 - 11:05

Nghỉ giải lao

 

9

11:05 - 11:10

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu

10

11:10 - 11:20

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Thư ký trình bày, cổ đông biểu quyết thông qua.

11

11:20 - 11:25

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466