EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :   026 /2019/ NQ-VIETCOM

 Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

-          Căn cứ  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-         Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

-         Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 ngày19/7/2019 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:         Thông qua các vấn đề sau đây:

1.       Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

2.       Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

3.       Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS (có bản kèm theo).

4.       Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

5.       Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

6.       Miễn nhiệm, bãi nhiệm các ông thành viên HĐQT, BKS sau đây:

a)     Miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT.

b)     Bãi nhiệm ông Trương Thanh Tùng - Thành viên BKS.

7.       Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

a) Bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm thành viên HĐQT.

b) Bầu bổ sung bà Vũ Thị Ngân Hà làm thành viên BKS.

ĐIỀU 2:         Hiệulực thi hành

-      Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 00 ngày 19/7/2019.

-    Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:

-            Các cổ đông,

-            HĐQT

-            BKS

-            TGĐ

-            Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 (Đã ký và đóng dấu)

 Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466