EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

--------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

                                                                                       DỰ THẢO

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

 

QUY CHBẦU C

THÀNH VIÊN HI ĐNG QUN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀNTHÔNG VIỆT NAM

 

Căn cứ:

-             Lut Doanh nghip s 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

-             Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại phiên họp ngày 19/9/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công tycổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

CHƯƠNG I

PHẠM VI ÁP DỤNG

 

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

 

CHƯƠNG II

ĐỀ CỬ NGƯỜI VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂMSOÁT

 

Điều 2: Điều kiện đề cử người vào HĐQT.

-           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5%đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có quyền đề cử 01 người vào Hội đồng Quản trị.

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng với số lượng từ 10% đến dưới 30%tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 02 người vào Hội đồng Quản trị

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng với số lượng từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 03 người vào Hội đồng Quản trị.

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng với số lượng từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 04 người vào Hội đồng Quản trị.

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng với số lượng từ 65% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị.

Điều 3. Điều kiện đề cử người vào BKS

-           Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5%đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên có quyền đề cử 01 người vào Ban kiểm soát.

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng với số lượng từ 10% đến dưới 30%tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được đề cử 02 người vào Ban kiểm soát.

-           Cổ đông, nhóm cổ đông phổ thông sở hữu thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng với số lượng từ 30% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát.

Điều 4: Tiêu chuẩn người được đề cử vào HĐQT, BKS

1.         Số lượng và tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị:

a.         Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 01người

b.         Người được đề cử HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty như sau:

-               Có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanhn ghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

-               Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông, có năng lực kinh doanh và kinhnghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp.

-               Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.

2.         Số lượng và tiêu chuẩn của người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:

a.         Số lượng thành viên BKS được bầu: 01 người

b.         Người được đề cử BKS phải đáp ứng cáctiêu chuẩn của thành viên BKS theo quy định tại Điều lệ công ty như sau:

-               Từ 21tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

-               Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc và kế toán trưởng.

-               Không được giữ các chức vụ quản lý công ty.

-               Có đủ trình độ am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong BKS phải có ít nhất 01 thành viên là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS

1.         Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/ BKS bao gồm:

·           Đơn ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT/BKS (theo mẫu);

·           Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

·           Giấy xác nhận số cổ phần sở hữu liên tục trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày ký đơn đề cử/ứng cử) hoặc giấy tờ tương đương của Công ty.

·           Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

·           Bản sao hợp lệ:

+   Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;

+    Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

2.                 Mỗi cổ đông chỉ được tham gia một nhóm cổ đông để đề cử người vào Hội đồng Quản trị/BKS. 

3.                 Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội của Công ty trước 16h00 ngày 16/7/2019 theo địa chỉ sau đây:

Phòng Hành chính Tổng hợp - Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, HàNội.

Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử  phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử trước khi khai mạc Đại hội cho Chủ tọa để được xem xét.

4.                 Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được Đại hội thông qua.

Đính kèm Quy chế là

-                     Mẫu BC01:  Phiếu đề cử người vào HĐQT/BKS.

-                     Mẫu BC02:  Bản khai người được đề cử vào HĐQT/BKS.

-                     Mẫu BC03: Phiếu bầu thành viên HĐQT.

-                     Mẫu BC04: Phiếu bầu thành viên BKS.

Điều 6: Phương thức bầu c:

1.         Vic biu quyết bầu thành viên HĐQT,BKS thực hiện theo phương thức bầu dn phiếu, theo đó mi c đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng vi tổng số cổ phn sở hữu/đại diện nhân với số thành viên đưc bầu của HĐQT, BKS.

2.         Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộsố phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho cácứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu tối đa cho 05 ứng viênHĐQT trên tổng số ứng cử viên HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, 03 ứng viên BKS trên tổng số ứng viên BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7: Hình thức tiến hành bầu cử:

1.         Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS trên đó có ghi tên cổ đông, mã cổ đông, s cổ phn và s phiếu bầu đã đưc nhân ơng ng vi s thành viên đưc bu ca HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên được bầu vào HĐQT/BKS.

Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS được đóng dấu tròn của Công ty. (Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Phiếu bầu cử thành viên BKS kèmtheo Quy chế này).

2.     Quy đnh về Phiếubầu cử:

      a.        Phiếu bầu cử hợp l: Phiếu bầu cử do Ban t chc Đi hội phát ra, có đóng phiếu biểu quyết (số cổ phần sở hữu đã được nhân với số lượng thành viên dấu tròn của Công ty và ghi tên cổ đông,  mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và số  HĐQT/BKS được bầu tương ứng); Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa.

    b.        Phiếu bầu cử không hợp lệ:

·           Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra và không có đóng dấu tròn của Công ty;

·           Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

·           Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.

·           Phiếu bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu.

·           Phiếu bầu cử nộpcho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêmphong.

Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quảbầu cử.

c.         Cách ghi Phiếu bầu cử

·           Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết tên ứng viên vào cột “Họ và tên ứng viên HĐQT/BKS”, số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”  tại dòng tương ứng với tên ứng cử viênđó, ký tên vào cột “Ký tên” tại dòng tương ứng với tên cử viên đó.

·           Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử b nhm lẫn, với điu kin chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếubầu cử nhm đm bảo quyn lợi cho c đông.

3.          Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT:

             a.        Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

             b.        Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắtđầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT/BKS vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BKP niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.

             c.        Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay saukhi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

4.          Quy đnh vic kiểm phiếu:

a.         Ban kim phiếu thự chiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

·           Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng.

·           Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử.

·           Kiểm tra lần lượt từng Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

·           Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Chủ toạ.

b.         Lậpvà công bố Biên bản kiểm phiếu:

·           Sau khi kiểmphiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu

·           Nội dung Biênbản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

+     Thờigian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;

+     Thànhphần Ban kiểm phiếu;

+     Tổngsố cổ đông tham gia dự họp;

+     Tổngsố cổ đông tham gia bỏ phiếu;

+     Sốvà tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;

+     Sốvà tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT;

+     Biênbản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Điều 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS.

1.         Người trúng c thành viên HĐQT/BKSlà người có số phiếu bầu cao nhất.

2.         Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lênđạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiềnhành bầu lại trong số các ứng cử viên có phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cửlà người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầuvà kiểm phiếu.

1.         Trưng hợp sau khi đã công b kết quả bu c mà có ý kiến ca c đôngkhiếu nại hoặc cn phúc tra li kết quả bu c, BKS sẽ trc tiếp kim tra li, nếu phát hiện sai sót cố ý hoc có s gian ln trong kim phiếu thì Ban kim phiếu phi hoàn toàn chu trách nhiệm bao gồm nhưng không giới hạn việc bồi hoàn chi phí do phải tổ chức bầu lại và phải tổ chức bầu lại ngay.

2.         Nhữngkhiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết vàđược ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

 

CHƯƠNG III

BAN KIỂM PHIẾU

Điều10: Ban kiểm phiếu

1.         Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của Chủ tọa đại hội.

2.         Thành viên Ban kiểm phiếu phải là người trung thực và là cổ đông hoặc/và người lao động của công ty.

Điều11: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm phát phiếu,thu phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát, kiểm phiếu, báo cáo kết quả kiểm phiếu cho Đại hội đồng cổ đông và bàn giao tất cảcác phiếu bầu và biên bản kiểm phiếu cho chủ tọa đại hội để lưu giữ tại trụ sởcông ty theo quy định.

 

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty cổphần Máy tính và Truyền thông Việt Nam thông qua tại ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 7 năm 2019.

 

 

TM. Đại hội đồng cổ đông Công ty

Chủ tọa Đại hội

 

 


                                                                                                                                    

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466