EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

 

 

                                                                   CHƯƠNG TRÌNH

                                          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM2020

                        CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆTNAM

 

 

STT

Thời gian

Nội dung

Người điều hành/

thực hiện

1

8:00 - 8:30

Đón tiếp khách mời và làm thủ tục tham dự Đại hội của các cổ đông.

Phòng tổng hợp + Hội đồng quản trị

2

8:30 - 8:40

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Công bố số lượng cổ đông và cổ phần tham gia Đại hội. Giới thiệu Chủ toạ Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Hòa

3

8:40 - 8:50

Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và Chương trình đại hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền  - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông.

4

8:50 - 9:00

BC1 - Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên HĐQT, TGĐ.

5

9:00 - 9:10

BC2 - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã được kiểm toán).

Bà Đặng Thị Thanh Minh  - Ủy viên HĐQT.

6

9:10 - 9:25

BC3 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2019.

Bà Ngô Kiều Anh - Trưởng BKS.

7

9:25 - 9:35

BC4 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Ông Giáp Minh Trung - Ủy viên HĐQT.

8

9:35 - 9:45

BC5 - Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019.

Ông Vũ Song Toàn - Ủy viên HĐQT.

9

9:45 - 9:55

BC6 - Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên HĐQT

10

9:55 - 10:00

BC7 - Tờ trình về việc sửa Điều lệ.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Ủy viên HĐQT

11

10:00 - 10:15

Nghỉ giải lao

 

12

10:15 - 10:45

Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Chủ tịch HĐQT và các cổ đông

13

10:45 - 11:00

Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu

14

11:00 - 11:10

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Thư ký trình bày, cổ đông biểu quyết thông qua.

15

11:10 - 11:15

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Chủ tịch đoàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466