EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO QUY CHẾ TỎ CHỨC ĐHCĐ NĂM 2020 - CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

 

QUY CHẾ TỔCHỨC

ĐẠI HỘI CỔĐÔNG NĂM 2020

CÔNG TY CỔPHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1:           Phạm vi áp dụng

Quy chế này được sử dụng trong Đại hội cổ đông thường niênnăm 2020 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

 

Điều 2:           Nội dung quy chế

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên khitham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

 

Điều 3:           Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quyđịnh tại Quy chế này.

 

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHITHAM GIA ĐẠI HỘI

 

Điều 4:           Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dựđại hội:

1.     Cổ đông phổ thôngcó quyền tham dự và phát biểu trong các ĐHCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trựctiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếubiểu quyết;

2.     Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam thông báo công khai Chương trìnhĐại hội, các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Những ý kiến của cổ đông/đại diệnủy quyền của cổ đông sẽ được thảo luận công khai tại Đại hội.

3.     Cổđông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội cần mang theo cácloại giấy tờ sau đây:

-        Căncước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

-        Giấyủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên choBan kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đạihội sẽ nhận được Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, tổng sốcổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và có dấu của Công ty).

4.     Cổđông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội, được nghe các báo cáovà tờ trình nêu trong chương trình họp, sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nộidung bằng hình thức biểu quyết.

5.     Cổđông/đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội sau khi Đại hội khai mạcphải thực hiện thủ tục đăng ký với Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thôngViệt Nam và có quyền tham gia, biểu quyết ngay sau đó. Chủ tọa không có tráchnhiệm dừng Đại hội chờ cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông khi đăng ký muộn.Hiệu lực của các đợt biểu quyết thông qua các nội dung trong Đại hội đã tiếnhành không bị ảnh hưởng.

6.     Cổđông/đại diện ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội phải tuân thủ các quy địnhtại Quy chế, chấp hành quy định của Đại hội và tôn trọng kết quả của Đại hội.

 

Điều 5:           Quyền và nghĩa vụ của Công ty và Ban kiểmtra tư cách cổ đông:

-        Bankiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị chỉ định.

-        Chủtịch HĐQT là Chủ tọa, các thành viên Đoàn chủ tịch do Chủ tọa chỉ định.

-        Đoànchủ tịch điều khiển cuộc họp theo Chương trình đại hội được các cổ đông dự Đạihội biểu quyết thông qua.

Tiến hành các công việc cần thiết đểđiều khiển Đại hội cổ đông đúng luật, đúng Điều lệ và có trật tự, đảm bảo Đaihội phản ánh được mong muốn của đại đa số cổ đông tham dự. Hướng dẫn các đạibiểu và các cổ đông thảo luận các nội dung cần thông qua tại Đại hội; Giảiquyết các vấn đề phát sinh thuộc phạm vi Đại hội cổ đông trong thời gian tiếnhành Đại hội.

-        Thưký Đại hội do Chủ tọa chỉ định và được các cổ đông biểu quyết thông qua. Thư kýĐại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa: Ghi chépđầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung của Đại hội, ghi nhận các ý kiếnđóng góp của các cổ đông/đại diện cổ đông. Công bố Biên bản và Dự thảo Nghịquyết  Đại hội.

 

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

 

Điều 6:           Điều kiện tiếnhành Đại hội

-        Đạihội cổ đông được tiến hành khi có cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổphần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội chốtvào 15h00 ngày 09/6/2020.

-        Đạihội sẽ lần lượt nghe các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội và tiếnhành thảo luận, biểu quyết thông qua.

 

Điều 7:           Cách thức phát biểu ý kiến tại Đạihội:

Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ýkiến cần được sự chấp thuận của Chủ tọa. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, phùhợp với Chương trình Đại hội. Nếu vẫn còn những ý kiến và câu hỏi cần trìnhbày, cổ đông có thể gửi bằng văn bản cho Chủ tọa ngay sau Đại hội. Phiếu góp ýkiến có giá trị như phát biểu trực tiếp tại Đại hội, sẽ được Công ty tập hợp,chuyển Hội đồng quản trị xem xét, trả lời bằng phương thức thích hợp trong vòng10 ngày kể từ khi kết thúc Đại hội.

 

Chương IV

THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNHCỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

Điều 8:           Thông qua quyết định của Đại hội đồngcổ đông:

1.    Phiếubiểu quyết          

-        Cổđông/đại diện cổ đông thực hiện việc biểu quyết (tán thành/không tánthành/không có ý kiến) về một vấn đề cần thông qua tại Đại hội bằng cách giơTHẺ  BIỂU QUYẾT. Ban kiểm phiếu sẽ trựctiếp đếm số thẻ biểu quyết theo trình tự sau:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến.

2.     Tỷlệ thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

(i)               Các nghị quyết, quyết định của Đại hội chỉ có giá trịkhi số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đôngcó quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dựhọp chấp thuận.

(ii)            Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phầncủa từng loại được quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chứclại, giải thể công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thìphải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tấtcả cổ đông dự họp chấp thuận.

3.     Trườnghợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết địnhngay tại Đại hội.

 

Chương IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

 

Điều 9:           Nghị quyết và Biên bản Đại hội cổđông:

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đạihội ghi vào Biên bản và dự thảo Nghị quyết. Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và đượclưu giữ tại Công ty theo quy định.

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 10:         Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 05 chương 10 Điều, được đọc trước các cổ đôngtham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam ngày 25./6/2020  và cóhiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

 

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466