EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Số:   023/2020/TB-VIETCOM

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam

 

 

-          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thôngqua ngày 26/11/2014;

-          Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi,bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 19/9/2018;

-             Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/NQ-VIETCOM ngày 09/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam về chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội cổ đông năm 2020 vào 15h00 ngày 09/6/2020;

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty với các nội dung sau:

 

1.      Thời gian và địa điểm:

-               Thờigian:         8giờ 00 phút, Thứ Năm ngày 25 tháng 6 năm 2020.

-               Địađiểm:         Trụ sở Công ty cổ phần Máytính và Truyền thông Việt Nam

          18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

 

2.            Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

-               Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được uỷ quyền đại diện tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

-               Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

-               Đại diện công ty kiểm toán và các khách mời khác.

-               Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện.Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

 

3.            Nội dung Đại hội:     

          Thảo luận và thông qua các báo cáo sau đây:

a)              Báo cáo 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

b)                         Báo cáo 2: Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm             toán).

c)                          Báo cáo 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của     công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2019.

d)                         Báo cáo 4: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và mức thù lao     HĐQT,BKS năm 2020.

e)                          Báo cáo 5: Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2019.

f)                           Báo cáo 6: Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ.

g)                          Báo cáo 7: Tờ trình về việc sửa Điều lệ.

h)                         Dự thảo Chương trình Đại hội cổ đông năm 2020.

i)                           Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2020.

 

4.      Tài liệu gửi kèm thông báo này:

-               Dự thảo chương trình Đại hội;

-               Mẫu giấy uỷ quyền (Mẫu số 01 đối với cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu số 02 đối với cổ đông là tổ chức);

 

5.            Tài liệu phục vụ Đại hội:

          Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: (www.vietcomvn.vn)

 

6.      Đăngký tham dự:

-        Sau khi nhận được thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủyquyền) đến:

          Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổphần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

          Điện thoại:       024 38344665 (Mrs. Lộc)

          Thời gian:         Trước16h00 ngày 20/6/2020.

-        Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo các loại giấy tờ sau đây:

+         Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

+         Giấy ủy quyền (trường hợp được ủyquyền tham dự Đại hội).

 

            Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

 

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:

-    Đăng trên Website Công ty;

-    Cổ đông Công ty;

-    TV HĐQT;

-    TV Ban kiểm soát;

-    Tổng Giám đốc;

-    Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

( Đã ký và đóng dấu)

 Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466