EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
BC 4 - BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2019 VÀ MỨC THÙ LAO HĐQT,BKS NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

.........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............................

Số:   019 /2020/BC-VIETCOM

Hà Nội ngày 09 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO 4

 

BÁO CÁO

thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và

mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

 

 

         Kính gửi:          Đại hội đồng cổ đông

                                    Côngty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam          

-      Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam được sửa đổi và thông qua tại phiên họp ngày 19/9/2018;

-      Căn cứ Nghị quyết số 021/2019/NQ-VIETCOMngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam;

 

Hộiđồng quản trị trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông mức thù lao năm 2019 choHội đồng quản trị & Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệtmức thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

 

I.             Thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

 

Đơnvị tính: Triệu đồng

 

STT

Họ và tên

Thù lao

Tổng

 

 

1-7/2019

8/2019

9-12/2019

I

Hội đồng quản trị

 

 

 

 

1

Vũ Song Toàn

21

3

8

32

2

Giáp Minh Trung

14

2

8

24

3

Nguyễn Văn Hòa

14

2

8

24

4

Đặng Thị Thanh Minh

14

2

8

24

5

Nguyễn Thanh Tùng

14

0

0

14

6

Nguyễn Thị Minh Hiền

0

2

12

14

II

Ban kiểm soát

 

 

 

 

1

Ngô Kiều Anh

14

2

8

24

2

Vũ Hoài Anh

10,5

1,5

6

18

3

Trương Thanh Tùng

10,5

0

0

10,5

4

Vũ Thị Ngân Hà

0

1,5

6

7,5

III

Tổng

 

 

 

192

 

 

(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

 

Trântrọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quảntrị, Ban kiểm soát năm 2019 với mức 192.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chínmươi hai triệu đồng).

 

II.         Đề xuất mức thù lao Hội đồngquản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

          Hộiđồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho Hội đồngquản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

                   Chủtịch HĐQT:                        4 (bốn) triệuđồng/tháng.

                   Uỷviên HĐQT:                         3 (ba) triệuđồng/người/tháng.

                   TrưởngBan kiểm soát:             3 (ba) triệuđồng/tháng.

                   Thành viên Ban kiểm soát:      2 (hai) triệu đồng/người/tháng.                  

 

       Rấtmong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS.

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

  

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 

                                                

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466