EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY


CÔNG TY CỔ PHẦN

MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

DỰTHẢO

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆCÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số ………./2020/TTr-VIETCOM ngày 09/6/2020của Hội đồng quản trị)

 

STT

NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CŨ

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CĂN CỨ

1

Điều 5: Hình thức và tư cách hoạt động

3.    Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch HĐQT

Điều 5: Hình thức và tư cách hoạt động

3.  Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc

 

2

ĐIỀU 37: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1.       Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.       Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.       Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.       Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này.

ĐIỀU 37: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1.       Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.       Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.       Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.       Chỉ có ĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp

3

ĐIỀU 79: Đại diện công ty trong các giai đoạn tố tụng

Chủ tịch HĐQT hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền là người đại diện cho công ty trong các giai đoạn tố tụng

ĐIỀU 79: Đại diện công ty trong các giai đoạn tố tụng

Tổng Giám đốc  hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền là người đại diện cho công ty trong các giai đoạn tố tụng

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466