EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :           /2020/ NQ-VIETCOM

 Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

DỰ THẢO

 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNGVIỆT NAM

 

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

-           Căn cứ  Luật Doanhnghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-           Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đôngthường niên ngày 19/9/2018;

-           Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020ngày 25/6/2020 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:         Thôngqua các vấn đề sau đây:

1.            Thông qua Quychế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phầnMáy tính và Truyền thông Việt Nam (có bảnkèm theo).

2.            Thông qua Chươngtrình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyềnthông Việt Nam (có bản kèm theo).

3.      Thông qua Báo cáo của Hội đồng quảntrị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạchkinh doanh năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

a)    Kết quả hoạt động năm2019:

-     Doanhthu: 13.170 triệu đồng, bằng 107%  kếhoạch năm (tăng 8% so với năm 2018). 

-     Lợinhuận sau thuế: 1.734 triệu đồng

b)   Kế hoạch kinh doanh năm2020:

-     Doanh thu:                        10.000triệu đồng.   

-     Lợinhuận trước thuế:      -121 triệu đồng

-     Cổtức:                               0%

4.      Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) (có bản kèm theo).

5.      Thông qua Báocáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động củaHội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2019 (có bản kèm theo).

6.      Thôngqua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, trong đó có các nội dung chủ yếu nhưsau:

a)    Quyếttoán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với mức 192.000.000 đồng(Bằng chữ: Một trăm chín mươi hai triệu đồng).

b)       Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị,Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

                        Chủ tịch Hộiđồng quản trị:            4,0 triệu đồng/tháng.

                                    Uỷviên Hội đồng quản trị:                         3,0triệu đồng/người/tháng.

                                    TrưởngBan kiểm soát:                    3,0 triệuđồng/tháng.

                        Thànhviên Ban kiểm soát:                         2,0triệu đồng/người/tháng                  

7.      Thông qua việc phân chia lợi nhuận sauthuế và mức cổ tức năm 2019 với nội dung như sau:

STT

Danh mục

Năm 2019                    (VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

       381,218,177

2

Tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp
cho thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (*)

       197,784,048

3

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

    1,734,008,017

4

Tổng lợi nhuận được phép phân phối (4 = 1-2+3)

    1,917,442,146

5

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

       192,000,000

6

Phân phối lợi nhuận.

    1,662,008,017

a)

Chia cổ tức (2,2%/VĐL)

   1,320,000,000

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

      142,008,017

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

      200,000,000

7

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

63,434,129

 

8.      Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ vớinội dung sau:

a)       Tăng vốn điều lệ công ty từ 60 (sáu mươi)tỷ đồng lên 300 (ba trăm) tỷ đồng.

b)         Ủyquyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành chi tiết, lộ trìnhtăng vốn cụ thể để trình Đại hội đồng cổ đông trong thời gian tới.

 

9.     Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ nhưsau:

a)       Sửa khoản 3 Điều 5 Điều lệ thành: “Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giámđốc”.

b)       Sửa Điều 37 Điều lệ thành:

“ĐIỀU 37: Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1.    Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ítnhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

2.    Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theoquy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạnba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tậplần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổngsố cổ phần có quyền biểu quyết.

3.    Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiếnhành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trongthời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợpnày, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp vàtỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.    Chỉ cóĐHĐCĐ mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mờihọp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này”.

c)    Sửa Điều 79 Điều lệ thành:

ĐIỀU 79: Đại diện công ty trong các giai đoạntố tụng

     Tổng Giámđốc  hoặc người được Tổng Giám đốc ủyquyền là người đại diện cho công ty trong các giai đoạn tố tụng.”

10.    Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quảntrị  một số nội dung như sau:

a)    Đại hội đồng cổ đông ủyquyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tàichính năm 2020 của Công ty.

b)   Đại hội đồngcổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2019cho các cổ đông & thực hiện các thủ tục liên quan khác, phân bổ và sử dụngcác quỹ đúng quy định.

ĐIỀU 2:         Hiệu lực thi hành

-      Nghị quyếtnày có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 ngày 25/6/2020.

-      Tất cả cáccổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toànthể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ nghiêm chỉnh thựchiện Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:

-  Các cổ đông,

-  HĐQT

-  BKS

-  TGĐ

-  Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466