EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 021 /2019/ NQ-VIETCOM

 Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

-           Căn cứ  Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-           Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam đã được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/9/2018;

-           Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông năm 2019 ngày 19/4/2019của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:         Thông qua các vấn đề sau đây:

1.       Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2019 Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam(có bản kèm theo).

2.       Thông qua Chươngtrình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam(có bản kèm theo).

3.    Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trịvề quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Kết quả hoạt động năm 2018:

a)   Doanh thu:  12.202 triệu đồng.

b)  Cổ tức:         5%

Kế hoạch kinh doanh năm2019:

a)   Doanh thu:  12,3 tỷ đồng.

b)  Cổ tức:         4%

4.    Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán) (có bản kèm theo).

5.    Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm2018  (có bản kèm theo).

6.     Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau:

-        Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 với mức 192 (một trăm chín mươi hai) triệu đồng.

-               Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

                        Chủ tịch Hộiđồng quản trị:           3,0 triệu đồng/tháng

                        Uỷviên Hội đồng quản trị:            2,0triệu đồng/tháng

                        TrưởngBan kiểm soát:                  2,0 triệuđồng/tháng

                        Thànhviên Ban kiểm soát:            1,5triệu đồng/tháng                  

7.     Thông qua việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2018 với nội dung như sau:

STT

Danh mục

Năm 2018

(VNĐ)

1.

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối

532.280.094

2.

Lợi nhuận sau thuế  (theo báo cáo kiểm toán)

3.273.674.831

3.

Tổng lợi nhuận được phép phân phối

3.805.954.925

4.

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

192.000.000

5.

Phân phối lợi nhuận

3.613.954.925

a)

Chia cổ tức

3.000.000.000

(5% vốn điều lệ)

b)

Trích quỹ Đầu tư phát triển

32.736.748

(1% lợi nhuận sau thuế năm 2018)

c)

Trích quỹ phúc lợi

150.000.000

d)

Trích quỹ khen thưởng

50.000.000

6.

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối

381.218.177

8.     Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  một số nội dung như sau:

8.1   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

8.2   Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

ĐIỀU 2:         Hiệu lực thi hành

-      Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 11 giờ 30 ngày 19/4/2019.

-      Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết này.

 

 Nơi nhận:

-            Các cổ đông,

-            HĐQT

-            BKS

-            TGĐ

-            Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

  Vũ Song Toàn

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466