EngLish l Vietnamese
THÔNG BÁO
MẤU GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG (CỔ ĐÔNG - TỔ CHỨC)
Mấu số 02

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

 

………, ngày.........tháng........năm 2019

 

GIẤY UỶ QUYỀN

V/v: Tham dự Đại hội cổ đông năm2019

Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Tên tổ chức ủy quyền:            _____________________________________________________

Địa chỉ:            _________________________________________________________________

Điện thoại:      ___________________________Fax:___________________________________

Email:              _________________________________________________________________

Số chứng nhận ĐKDN: ___________________________________________________________

Sở hữu số cổ phần:_______________________________________________________________

 

 

QUYẾTĐỊNH UỶ QUYỀN CHO:

 

Ông (Bà):        __________________________________________________________________

Địa chỉ:            _________________________________________________________________

Điện thoại:      ___________________Fax:____________________________________________

Số CCCD/CMND/HC:__________________ Ngày cấp:_________ Nơi cấp: _________________

 

Thay mặt Công tytham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông năm 2019 của Công ty cổphần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, với tư cách là đại diện cho ______________cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

Ông (Bà) _______________có nghĩavụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này, quy chế làm việc tại Đạihội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ kếtquả Đại hội và các công việc đã thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

Giấy uỷ quyềnnày có hiệu lực kể từ ngày ký tới hết ngày ____________, được lập thành 02 bản,mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

 

Người ủy quyền

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức

(Ký & ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

                                               

                                                          
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466