EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ( 20-12-2022)

    CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

     VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

_____________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________


 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022

 

        BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

                   CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình,Hà Nội

                                                                                                 Mã số doanh nghiệp: 0101518447

  

  1.  Thời gian, địa điểm, thành phần kiểm phiếu:

   -      Thời gian:      8h30 ngày 20/12/2022

   -      Địa điểm:      Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội

   -     Thành phần Ban kiểm phiếu:           

+ Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Bà Đỗ Thị Mai Hương:          Thư ký Hội đồng quản trị

+ Ông Giang Tuấn Nam:           Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán

   -     Người  chứng kiến:     Bà Ngô Kiều Anh:    Đại diện Ban kiểm soát.

  2.  Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

   -     Mục đích lấy ý kiến:  

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

  -          Vấn đề cần lấy ý kiến:          

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

a)    Chủ tịch HĐQT:                         4(bốn) triệu đồng/tháng.

b)    Các thành viên HĐQT:              3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

c)    Trưởng Ban kiểm soát:              3 (ba) triệu đồng/tháng.

d)    Các thành viên Ban kiểm soát:  2 (hai) triệu đồng/người/tháng.

 3.   Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết:

 -        Số phiếu ý kiến phát ra:                     23 (tương đương 6.000.000 cổ phần).

 -        Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết: 6.000.000 (tương đương 6.000.000 cổ phần).

 -        Số cổ đông đã tham gia biểu quyết:             07

 -        Số phiếu ý kiến thu vào:                    07 (tương đương 5.903.070 cổ phần).

 -        Số phiếu ý kiến thu vào hợp lệ:        07 (tươngđương 5.903.070 cổ phần).

 -        Số phiếu ý kiến thu vào không hợp lệ: 0 (tương đương 0 cổ phần).

 -        Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết (có bản kèm theo).

 4.      Kết quả kiểm phiếu:

-

Tổng số phiếu tán thành:

5.903.070

cổ phần

 

          tương đương:     

98,38

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-

Tổng số phiếu không tán thành:

0

cổ phần

 

         tương đương:     

0

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

-

Tổng số phiếu không có ý kiến: 

0

cổ phần

 

         tương đương:     

0

% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 5.  Quyết định được thông qua:

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

a)    Chủ tịch HĐQT:                         4(bốn) triệu đồng/tháng.

b)    Các thành viên HĐQT:              3 (ba) triệu đồng/người/tháng.

c)    Trưởng Ban kiểm soát:              3 (ba) triệu đồng/tháng.

d)    Các thành viên Ban kiểm soát: 2 (hai) triệu đồng/người/tháng.

 6.   Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 9h30 cùng ngày.  Biên bản kiểm phiếu được đọc lại và được sự nhất trí bởi các thành viên tham gia kiểm phiếu.

 

   Biên bản được lập thành 04 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát, 03 bản lưu Hồ sơ Hội đồng quản trị, mỗi bản có giá trị như nhau.

  Tài liệu kèm theo Biên bản:

  1.      Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

  2.      Ý kiến góp ý của cổ đông.                                                                                              NGƯỜI THAM GIA KIỂM PHIẾU


 

              (Đã ký)

          (Đã ký)

                   Giang Tuấn Nam

 

            Đỗ Thị Mai Hương

 

              Chủ tịch HĐQT

            Người đại diện theo pháp luật

            (Đã ký và đóng dấu)

            NGƯỜI CHỨNG KIẾN

            Trưởng Ban kiểm soát

          (Đã ký)

            Nguyễn Thị Minh Hiền

           Ngô Kiều Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

_____________

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

 

 

             DANH SÁCH CỔĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu ý kiến cổ đông ngày 20/12/2022)

 

 

STT

Tên cổ đông

Số cổ phần sở hữu

Ghi chú

1

Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam

2.142.000

 

2

Công ty cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom.

2.124.100

 

3

Hoàng Hồng Hạnh

700.000

 

4

Phan Thùy Trang

366.000

 

5

Trịnh Thái Thường

560.150

 

6

Vũ Thiện Từ

7.000

 

7

Đoàn Mai Phương

3.820

 

 

Tổng:

5.903.070

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466