EngLish l Vietnamese
KINH TE - CHÍNH TRỊ
KINH DOANH> BẤT ĐỘNG SẢN
 

Mức thu lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, sẽ được giảm xuống bằng 0,2% giá trị nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đây là dự thảo nghị định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo.

Dự thảo cũng nêu rõ nguyên tắc cấp giấy chứng nhận. Theo đó, giấy chứng nhận chỉ được trao cho người đề nghị cấp giấy sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp được ghi nợ theo quy định của pháp luật. Giấy được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp đang sử dụng nhiều thửa đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Thửa đất có nhiều người sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận được cấp cho từng người sử dụng đất, từng chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Cũng theo dự thảo, thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không vượt quá 50 ngày đối với trường hợp cấp mới hoặc cấp đổi mà có nhu cầu bổ sung xác nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; không vượt quá 30 ngày đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận; không vượt quá 40 ngày đối với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận bị mất; trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất thì thời gian thực hiện thủ tục hành chính được tăng thêm nhưng không quá 20 ngày.

(Theo TBKTVN)

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466