EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2023 - 2028

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   013 /2023/ NQ-VIETCOM

 Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2023

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc:  Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ,

bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

 

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

 

-           Căn cứ  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày17/6/2020;

-      Căn cứ Điều lệ Công ty cổphần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

-         Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông ngày 17/7/2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

 

QUYẾT NGHỊ

 

ĐIỀU 1:      Quyết định các vấn đề sau đây:

1.      Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

2.      Thông qua Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

3.   Thông qua Báo cáo số 009/2023/BC-VIETCOM ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

-      Doanh thu:   11.042 triệu đồng (tăng 18% so với năm 2021). 

-      Lợi nhuận trước thuế: 277 triệu đồng.

4.     Thông qua Báo cáo số 010/2023/BC-VIETCOM ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (không bao gồm nội dung về các Dự án đầu tư), trong đó có một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

-      Doanh thu:                  15.087 triệu đồng.

-      Lợi nhuận trước thuế:  225 triệu đồng.

5.     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

6.     Thông qua Báo cáo số 02/2023/BC-BKS ngày 25/5/2023 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2022 (toàn văn báo cáo).

7.     Thông qua Báo cáo số 03/2023/BC-BKS ngày09/6/2023 của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (toàn văn báo cáo).

8.     Thông qua Báo cáo số 011/2023/BC-VIETCOMngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 với các nội dung chủ yếu như sau:

-      Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với mức 276.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi sáu triệu đồng).

-               Phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

                   Chủ tịch Hội đồng quản trị:       4,0 triệu đồng/tháng.

                   Uỷ viên Hội đồng quản trị:        3,0 triệu đồng/người/tháng.

                   Trưởng Ban kiểm soát:             3,0 triệu đồng/tháng.

                   Thành viên Ban kiểm soát:        2,0 triệu đồng/người/tháng.                  

9.     Thông qua việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022 như sau:

 

STT

Danh mục

Năm 2022     

(VNĐ)

1

Lợi nhuận năm trước chưa phân phối.

   (397,627,606)

2

Lợi nhuận sau thuế (theo báo cáo kiểm toán).

      213,713,354

3

Tổng lợi nhuận được phép phân phối

     (183,914,252)

4

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

 

5

Phân phối lợi nhuận.

 

a)

Chia cổ tức

0

b)

Trích quỹ Đầu tư Phát triển.

0

c)

Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi.

0

6

Lợi nhuận còn lại chưa phân phối.

     (183,914,252)

 

10.   Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

        quyết định việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

11.   Thông qua Báo cáo số 016/2023/BC-VIETCOM ngày 30/5/2023 về hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị (không bao gồm nội dung các chỉ tiêu kinh doanh của Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028).

12.   Thông qua Tờ trình số 014/2023/BC-VIETCOM ngày30/5/2023 về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát).

13.   Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam (có bản kèm theo).

14.   Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

13.1   Bầu các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

-     Ông Nguyễn Văn Hòa

-     Bà Đặng Thị Thanh Minh

-     Ông Phan Chiến Thắng

-     Ông Vũ Song Toàn

-     Ông Giáp Minh Trung

13.2   Bầu các ông, bà có tên dưới đây làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

-     Bà Ngô Kiều Anh

-     Bà Vũ Thị Ngân Hà

-     Bà Đào Thị Tuyết Nhung

ĐIỀU 2:      Hiệu lực thi hành

-     Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2023.

-     Tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty căn cứ quyền hạn, nghĩa vụ thực hiện Nghị quyết này.

 

 

 Nơi nhận:

-  Các cổ đông

-  HĐQT

-  BKS

-  TGĐ

-  Lưu hồ  sơ ĐHĐCĐ, VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

TUQ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Văn Hòa

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466