EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 8 - TỜ TRÌNH V/v : Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               _____________

Số:    014/2023/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 BÁO CÁO 8

 

TỜ TRÌNH

V/v:   Bầu cử thành viên HĐQT, BKS

 

 

Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

               Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam ngày 30/9/2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT:     05 thành viên.

- Số lượng thành viên BKS:         03 thành viên

 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

          Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 


 

Nguyễn Thị Minh Hiền

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466