EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 4 - BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 (VIETCOM)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

         
Số:  02/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023

 

 BÁO CÁO 4  

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦACÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022

 

Kính thưa Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam.

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

-   Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các nghịquyết của Hội đồng quản trị và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Côngty năm 2022;

-   Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởiCông ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I.            Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Năm2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 2 cuộc rà soát định kỳ, tham gia các cuộc họpcủa HĐQT và BĐH theo đúng quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty, quy chế hoạtđộng. Các công việc Ban kiểm soát thực hiện:

-           Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị.

-           Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2022 (Kế hoạch kinh doanh 2022 vẫn chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt).

-           Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thốngkê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và BCTC năm đãđược kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

-           Rà soát các Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định.

-           Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật, bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

Kếtquả kiểm tra được lập thành báo cáo gửi HĐQT và Ban điều hành. Ngoài ra, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểm tra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

II.            Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

-           Để đảm bảo hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty được duy trì ổn định HĐQTđã tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thống nhất các vấn đề:

+     Thông qua báo cáo về hoạt động kinh doanh,BCTC năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+     Quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cổ đôngbằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo thường niên năm 2022;

+     Thông qua việc điều chỉnh lương của Kế toán trưởng;

+     Thông qua các báo cáo của Ban điều hành, HĐQT để trình ĐHCĐ;

+     Quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua các báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo của HĐQT, BKS về hoạt động năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+    Quyết định việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2022;

+    Quyết định về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022, trích lập quỹ lương dự phòng vàgóp vốn thành lập công ty cổ phần;

+ Thông qua việc gia hạn Hợp đồng cho thuêtài sản với bên liên quan.

-           Thểthức và nội dung cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, việc họp định kỳ hàng quý chưa được duy trì đều đặn.

III.         Về giám sát hoạt động của Ban điều hành và công tác quản trị nội bộ:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nguy cơ lạm phát, chi phí tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, Ban điều hành phải linh hoạttrong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, đồng thời phải tận dụng các cơ hội mới để phát triển kinhdoanh. Trong năm 2022, các hoạt động chủ yếu của Ban điều hành gồm:

-           Tổchức quản lý và khai thác tối ưu cơ sở hạ tầng hiện có. Thực hiện duy tu, sửachữa tòa nhà và các trang thiết bị, đảm bảo đủ điều kiện an toàn, PCCC trongquá trình hoạt động.

-           Các Hợp đồng cho thuê văn phòng đã dừng việc miễn/giảm giá thuê và khôi phục lại hoạt động ổn định, tuy nhiên nhiều hợp đồng đến hạn trong năm 2023 cần Ban lãnh đạo Công ty có phương án về việc tiếp tục gia hạn hoặc tìm kiếm khách hàng mới.

-           Mảng đầu tư dự án đang được dần củng cố, chuẩn bị nguồn lực (nhân sự, chi phí) choviệc thực hiện Dự án tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh và triển khai thựchiện góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Công nghệ VFT, Dự án góp vốn đầu tư “Nghiên cứu và Thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứng dụng trên người” với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Mỹ An.

Phần lớn vốn góp của Cổ đông trong thời gian chờđầu tư dự án đang được đầu tư vào tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Ban điềuhành đã có điều chỉnh linh hoạt trong việc lựa 

-        Chọn ngân hàng với mức lãi suất tốt để vừa đảm bảo an toàn vừa tối ưu lợi nhuận từ khoảnđầu tư.

-           Một số khoản nợ tồn đọng lâu theo điều khoản thanh toán hợp đồng vẫn chưa được thu hồi kịp thời.

-           Công việc, thu nhập của người lao động được duy trì và điều chỉnh phù hợp với tình hình kinh doanh giai đoạn hậu Covid -19.

-           Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động xã hội khác.

IV.            Về giám sát công tác tài chính, kế toán của Công ty:

1.            Kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT:triệu đồng

TT

Nội dung

 Thực hiện 2022

 Thực hiện 2021

Thực hiện 2022 so với 2021

 (1)

 (2)

(3) = (1)/(2)

1

Doanh thu và thu nhập

          11.042

          9.316

119%

1.1

Kinh doanh hạ tầng

 

 

 

 

- Cho thuê VP

           6.359

           4.635

137%

 

- DT điện nước, cho thuê xe

1.112  

              723  

154%

1.2

Hoạt động tài chính

 

 

 

 

- Lãi tiền gửi

           3.571

           3.958

90%

1,3

Thu nhập khác

 

 

 

2

Chi phí

          10.765               

           9.572               

112%

3

Lợi nhuận trước thuế TNDN

        277               

        (256)               

Nguồn thu của hoạt động SXKD chủ yếu vẫn từ gửi tiền gửi có kỳ hạnvà cho thuê văn phòng, trong đó doanh thu kinh doanh hạ tầng và lợi nhuận năm2022 đã có chuyển biến tích cực so với năm 2021, cụ thể:

-           Doanh thu cho thuê văn phòng và dịch vụ điện nước tăng tương ứng 37% và 54% so vớinăm 2021 do đã dừng việc miễn, giảm tiền thuê đối với phần lớn diện tích thuê.Các đơn vị thuê hoạt động ổn định trở lại sau hậu covid nên khoản thu từ dịch vụđiện nước cũng tăng.

-           Tiền gửi đầu tư chủ yếu ở kỳ hạn 6 tháng với mức lãi suất đầu năm dao động khoảng3,2% -5,3%, 6 tháng cuối năm khoảng 5,5%-8,3%. Doanh thu từ lãi tiền gửi giảm~10% so với năm 2021 chủ yếu do mức bình quân tiền gửi ngân hàng giảm so với năm 2021.

-           Chi phí phát sinh trong năm chủ yếu chi duy trì các hoạt động vận hành thường xuyên như cải tạo, duy tu sửa chữa tòa nhà, trả lương cho CBNV, chi phí phòng chống dịch,chi phí hành chính, công tác, mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ.

-           Lợi nhuận năm 2022 tăng một phần do Công ty hoàn nhập toàn bộ chi phí lương T13(229 triệu đồng) và tiền lương đã trích dự phòng năm 2021 (188 triệu đồng), ngoài ra Công ty tiếp tục được miễn giảm tiền thuê đất 30% theo chính sách của Nhà nướcvề giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2.            Về tình hình đầu tư, góp vốn:

Đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư theo Hợp đồng hợptác với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Mỹ An là 3,5 tỷ đồng. Theo báo cáo tiến độ thực hiện “Dự án Nghiên cứu và thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứngdụng trên người” của Công ty TNHH Dược 

-           phẩmTâm Mỹ An, Dự án đã cơ bản thực hiện được các mục tiêu xây dựng hệ thống, xây dựng sản phẩm và các kênh triển khai markting, bán hàng, doanh thu Dự án đến hết 2022 đã ghi nhận được hơn 300 triệu đồng, tuy nhiên lỗ lũy kế là hơn (-) 1 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023 doanh thu hơn 5 tỷ đồng, lỗ (-) hơn 300 triệu đồng. Ban điềuhành xem xét làm rõ nguyên nhân lỗ năm 2022 và phương án xử lý cụ thể trong cáctrường hợp theo thỏa thuận của Hợp đồng hợp tác nếu tiếp tục lỗ các năm tới.

-           Về khoản đầu tư vào Công ty CP Công nghệ VFT (VFT), đến 31/12/2022 Công ty đã góp15% trên tổng vốn góp của VFT, theo BCTC năm 2022 của Công ty này, lợi nhuậnsau thuế năm 2022 lãi (+) hơn 1 tỷ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm (-)hơn 5,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đang giảm hơn 1 tỷ đồng so với vốn góp của cáccổ đông. Nếu vốn chủ sở của Công ty CP Công nghệ VFT trong các năm tới tiếp tụcsuy giảm so với vốn góp, Công ty cần xem xét trích lập dự phòng các khoản đầutư tài chính theo quy định.

-           Côngty vẫn đang thực hiện công tác nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng Tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội, nhân sự triển khai dự án đang tiếp tục được củng cố, bổ sung.

3.            Về tình hình tài sản, nguồn vốn:

ĐVT:triệu đồng

TT

Chỉ tiêu

Số dư tại 31/12/2022

Số dư tại 31/12/2021

Tốc độ tăng trưởng (+/-)

Số tiền

Tỷ lệ

Số tiền

Tỷ lệ

I.

Tổng tài sản

       86.627

 

     101.234

 

-14,43%

1.

Tài sản ngắn hạn

       66.018

76,21%

       79.193

78,23%

-16,64%

2.

Tài sản dài hạn

       20.609

23,79%

       22.040

21,77%

-6,49%

II.

Tổng nguồn vốn

       86.627

 

     101.234

 

-14,43%

1.

Nợ ngắn hạn

         1.868

2,16%

       16.681

16,48%

-88,80%

2.

Nợ dài hạn

            547

0,63%

            554

0,55%

-1,24%

3.

Vốn chủ sở hữu

       84.213

97,21%

       83.999

82,98%

+0,25%

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tài sản/nguồn vốn năm 2022 giảm (-)14,43%, chủ yếu do Công tychuyển khoản đầu tư có kỳ hạn sang thanh toán cho khoản đầu tư góp vốn vào Côngty CP công nghệ VFT, vốn chủ sở hữu tăng nhẹ (0,25%) do kết quả kinh doanh 2022có lãi làm tăng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

4.             Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty:

5.             

II

KHẢ NĂNG SINH LỜI

 

 Năm 2022

 Năm 2021

1

Tỷ suất LN trước thuế/Doanh thu

%

2,51

-2,75

2

Tỷ suất LN trước thuế /Vốn CSH

0,33

-0,30

3

ROE (LN sau thuế /Vốn chủ sở hữu)

0,35

-0,30

4

ROA (LNST /Tổng tài sản)

% 

0,23

-0,27

-           Nhóm chỉ số về khả năng thanh toán năm 2022 đều tăng so với năm 2021 do nợ phải trả giảm (giảm nợ phải trả về đầu tư góp vốn). Khả năng thanh toán cao do tài sản tập trung chủ yếu ở tiền gửi có kỳ hạn (ngắn hạn), chiếm hơn 70%.

-           Cơ cấu Nợ phải trả/Tổng tài sản chiếm 2,8%, nợ vay ngắn, dài hạn/Vốn CSH bằng 0% cho thấy Công ty tự chủ về tài chính cao.

-           Nhóm chỉ số về khả năng sinh lời năm 2022 tăng so với các năm trước đây, Công ty đã có sự phục hồi sau 2 năm đại dịch.

V.            Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

-           Thù lao cho Ban kiểm soát năm 2022 là 84 triệu đồng, được thực hiện đúng theo Nghịquyết Đại hội đồng cổ đông.

-           Chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát năm 2022 là 42 triệu đồng.

VI.         Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

-           Ban kiểm soát đã nhận được sự phối hợp, tạo điều kiện của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năng trong Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,được cung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

-           Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đều có thông báo đến Ban kiểm soát. Ban kiểm soát đã cử người tham gia để nắm bắt được kế hoạch, chủ trươngvà định hướng trong điều hành công việc.

-           Saucác đợt rà soát, Ban Kiểm soát đã đưa các kiến nghị/đề xuất về công tác quản lýcủa HĐQT, Ban điều hành để hướng đến hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch,hiệu quả hơn. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành xem xét,có ý kiến phản hồi và triển khai thực hiện kịp thời khi đạt được thống nhất giữacác bên.

VII.      Kiến nghị và kết luận:

Năm 2023 dự đoán nguy cơ suy thoái với nhiều bất ổn về kinh tế,chính trị, xã hội còn tiếp tục ảnh hưởng, để giữ được hoạt động Công ty ổn định, Ban điều hành xem xét lưu ý một số điểm:

+  Hợp đồng thuê đất hết hạn năm 2024, dođó sẽ ảnh hưởng đến việc đàm phán giá, thời hạn thuê của các Hợp đồng ký với khách hàng trong thời gian còn lại (tuy nhiên Công ty đang làm thủ tục để được ký lại Hợp đồng thuê đất dài hạn), ngoài ra thu nhập từ các khoản đầu tư góp vốntrong giai đoạn đầu chưa có, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanhvà mục tiêu bảo toàn giá trị vốn góp của chủ sở hữu.

+  Việc đầu tư góp vốn nên rà soát kỹphương án đầu tư để giảm thiểu rủi ro, tăng cường giám sát việc triển khai thựchiện Dự án, kiểm soát sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Cần có phương án bảotoàn vốn/rút vốn, dự phòng sẵn sàng cho trường hợp Dự án kéo dài, không hiệu quả. 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

31/12/2022

31/12/2021

I

KHẢ NĂNG THANH TOÁN

 

 

 

1

Khả năng thanh toán tổng quát

lần

           35,88

            5,87

2

Khả năng thanh toán ngắn hạn

lần

           35,35

             4,75

3

Khả năng thanh toán nhanh

lần

33,35

             4,63

II

CƠ CẤU VỐN, KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ

 

 

 

1

Hệ số nợ so với tổng tài sản

%

2,8

17,0

2

Hệ số vay ngắn và dài hạn/ Vốn CSH

%

0

0

+  Theo dõi sát tình hình hoạt động, khảnăng thanh toán của các Ngân hàng đang gửi tiền có kỳ hạn đảm bảo tiền gửi antoàn, có thể tất toán kịp thời khi cần.

+  Tìm các biện pháp để cân đối tối ưu chiphí, tập trung cho các mục tiêu ưu tiên của Công ty, tiết giảm những khoảnchi/mua sắm chưa thực sự cần thiết.

+  Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồicác khoản phải thu đến hạn thanh toán, theo dõi hồ sơ công nợ và thời gian quáhạn thanh toán để trích lập dự phòng phải thu theo quy định.

+  HĐQT lưu ý tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và họp định kỳ hàng quý theo đúng thời gian quy định của LuậtDN 2020 và Điều lệ Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 của Công ty, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

 

Nơi nhận:

-       ĐHĐCĐ Công ty,

-       HĐQT, BĐH Công ty,

-       Các thành viên BKS.

       TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(đã ký)

 

 

Ngô Kiều Anh


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466