EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

                                                   CHƯƠNG TRÌNH

                                          ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

                         CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆTNAM

 

 

STT

Thời gian

                                        Nội dung

1

8:00 - 8:30

Tiếp đón, đăng ký tham dự

2

8:30 - 8:40

Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

3

8:40 - 8:45

Giới thiệu Đoàn chủ tịch, cử Thư ký  và bầu Ban kiểm phiếu của Đại hội.

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và Chương trình đại hội.

 

 

Trình bày các báo cáo:

4

8:45 - 8:50

BC1 - Báo cáo của HĐQT về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

BC2 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

5

8:50 - 8:55

BC3 - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

6

8:55 - 9:00

BC4 - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.

BC11 - Báo cáo về hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

7

9:00 - 9:05

BC5 - Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

8

9:05 - 9:10

BC6 - Tờ trình về phần chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022.

9

9:10 - 9:15

BC7 - Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

10

9:15 - 9:20

BC10 – Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT.

 

 

Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

11

9:20 - 9:30

BC8 - Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS

BC9 - Tờ trình về Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

Thông qua BC8 - Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS và BC9 - Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS.

12

9:30 - 10:05

Đại hội thảo luận và biểu quyết, bầu cử.

 

10:05 - 10:30

Nghỉ giải lao

13

10:30 - 10:50

Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử

14

10:50 - 11:00

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

15

11:00 - 11:05

Tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466