EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 01)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

                    ………, ngày.........tháng........năm 2023

 

                                          GIẤY UỶ QUYỀN

                                      V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

                                     Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam


         Tên tôi là:        ____________________________________________________________

         Địa chỉ:            ____________________________________________________________

         Điện thoại:      ____________________________________________________________

         Fax:                 ____________________________________________________________

          Số CCCD/CMND/HC: _______________________________ Ngày cấp:_____________

          Nơi cấp: ________________________________________________________________

         Số cổ phần sở hữu:________________________________________________________

          Do không có điều kiện tham gia trực tiếp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, nay 

 

                                         ĐỒNG Ý UỶ QUYỀN CHO:

          Ông (Bà):        ____________________________________________________________

          Địa chỉ:            ____________________________________________________________

          Điện thoại:      ____________Fax:____________________________________________

          Số CCCD/CMND/HC: _______________________________ Ngàycấp:_____________

          Nơi cấp: ________________________________________________________________

    Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết về các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

    Ông (Bà)__________________có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung của Giấy uỷ quyền này, quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

    Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày __________, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản,  các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

        Người được ủy quyền                                                                                    Người ủy quyền

   (Ký & ghi rõ họ tên)                                                       (Ký & ghi rõ họ tên)

                                                            

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466