EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 11 - BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 2018 - 2023

CÔNG TY CP MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

 (VIETCOM)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

                                                                                     

Số:  03/2023/BC-BKS

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2023

 

  BÁO CÁO 11


BÁO CÁO

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

 

-   Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam;

-   Căn cứ vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động chính của BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1.           Các hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1.      Phân công nhiệm vụ của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất phân công nhiệm vụ về từng lĩnh vực nhưsau:

-      Bà Ngô Kiều Anh – Trưởng BKS: Phụ trách chung, phụ trách kiểm soát về công tác tàichính, kế toán, kiểm toán.

-      Bà Vũ Hoài Anh -  Thành viên BKS: Phụ tráchkiểm soát về công tác quản trị điều hành, chính sách, đãi ngộ.

-      Bà Vũ Thị Ngân Hà -  Thành viên BKS: Phụtrách kiểm soát về tuân thủ, quản trị rủi ro, pháp chế.

1.2.      Hoạt động của Ban kiểm soát

-    Ban kiểm soát thực hiện 2 cuộc rà soát định kỳ trong năm, tham gia các cuộc họp của HĐQT và BĐH. Các công việc Ban kiểm soát đã thực hiện gồm có:

+Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyếtHội đồng quản trị;

+Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh;

+Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong tổ chức công tác kế toán,thống kê và lập báo cáo tài chính;

+Xem xét báo cáo tài chính 6 tháng và BCTC năm đã được kiểm toán;

+Rà soát các Hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo quy định;

+Kiểm tra việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của Pháp luật,bao gồm nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác.

-      Hàng năm, Ban kiểm soát thực hiện 2-3 cuộc họp, các nội dung trao đổi được lập thành biên bản gửi đến Ban điều hành, HĐQT để đưa các ý kiến, khuyến nghị về tình hình hoạt động của Công ty.

-      Trong nhiệm kỳ này, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ yêu cầu nào cần phải kiểmtra bất thường đối với các hoạt động của Công ty.

-      Ban kiểm soát đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạntheo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tham gia đầy đủ các hoạt động của BKS và hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.

2.           Về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị:

-      HĐQTđã thực hiện quyền và nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

-      Thể thức và nội dung các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, việc họp định kỳ hàng quý trong năm chưađược duy trì đều đặn.

-      Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (2021, 2022) còn chậm so với quy định của Luật Doanh nghiệp.

3.           Về giám sát hoạt động của Ban điều hành:

-      Trong giai đoạn 2018-2023, phần lớn thời gian hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng bởiđại dịch Covid-19, tuy nhiên với định hướng và hỗ trợ kịp thời của HĐQT, Ban điều hành đã duy trì Công ty hoạt động ổn định, giảm thiểu tác động tiêu cực của đạidịch, các hoạt động chính của Công ty gồm:

+Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng, tòa văn phòng cho thuê, thực hiện duy tu, sửachữa các trang thiết bị, đảm bảo an toàn, PCCC trong quá trình sử dụng. Ban điềuhành đã nỗ lực duy trì và tìm kiếm khách thuê để phủ kín diện tích cho thuê còn trống trong điều kiện nhiều khách thuê gặp khó khăn do đại dịch phải xin Côngty hỗ trợ, miễn giảm giá thuê hoặc phải ngừng hợp đồng.

+Quản lý vốn góp của Cổ đông trong thời gian chờ đầu tư dự án, vốn hiện có đượcđầu tư có kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng tại các ngân hàng uy tín. Ban điều hành đã cóđiều chỉnh linh hoạt trong việc lựa chọn ngân hàng với mức lãi suất tốt để vừađảm bảo an toàn vừa tối ưu lợi nhuận từ khoản đầu tư.

+Bên cạnh việc chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho đầu tư Dự án tòa nhà cao tầng tại18 Nguyễn Chí Thanh (hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu đánh giá tính khả thi), Côngty cũng tìm hướng đầu tư vào các dự án mới thông qua góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Công nghệ VFT, góp vốn đầu tư vào Dự án “Nghiên cứu và Thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứng dụng trên người” với Công ty TNHH Dược phẩmTâm Mỹ An. Ban điều hành cần thực hiện theo dõi, giám sát các dự án này đảm bảovốn đầu tư an toàn, sinh lời.

+Duy trì công việc và thu nhập ổn định cho người lao động, điều chỉnh phù hợp vớitình hình kinh doanh giai đoạn trong và sau Covid-19.

+Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, bảo hiểm xã hội và các hoạt động xã hộikhác.

+Tài sản, nguồn vốn của Công ty được quản lý, theo dõi theo quy định. Vốn góp củacác cổ đông được bảo toàn, tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch đến tình hìnhkinh doanh, hiệu quả sinh lời chưa cao, Công ty chưa chia cổ tức 3 năm gần đây.

+Công tác hạch toán kế toán được thực hiện phù hợp với quy định, số liệu BCTC được đơn vị kiểm toán kiểm tra và xác nhận hàng năm.

-      Ban điều hành đã thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của pháp luật,Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

4.           Đánh giá sự phốihợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

-      Các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đều có thông báo đến Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đã cử người tham gia để nắm bắt kịp thời kế hoạch, chủtrương và định hướng trong điều hành công việc của Công ty.

-      Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban chức năngtrong Công ty phối hợp, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đượccung cấp đầy đủ thông tin về các vấn đề cần xem xét, kiểm tra.

-      Sau các đợt rà soát, Ban Kiểm soát đã đưa các kiến nghị/đề xuất về công tác quản lý của HĐQT, Ban điều hành để đạt sự thống nhất giữa các bên nhằm hướng đến hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, kính trình ĐHĐCĐ xem xét.

 

Nơi nhận:

-       ĐHĐCĐ Công ty,

-       HĐQT, BĐH Công ty,

-       Các thành viên BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

(Đã ký)

 

 

Ngô Kiều Anh


Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466