EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 10 - BÁO CÁO NHIỆM KỲ 2018 - 2023. KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023 -2028 CỦA HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

______________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________

Số:   016/2023/BC-VIETCOM

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2023

 

                                                                                                         BÁO CÁO 10

 
 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018-2023 VÀ

KẾ HOẠCH NHIỆM KỲ 2023-2028 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


          Kính gửi:    Đại hội đồng cổ đông

                             Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội đồng quản trị như sau:

   I.       Hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

   1.       HĐQT đã chỉ đạo công tác kinh doanh trong nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được kết quả như sau:

     a)      Kết quả hoạt động kinh doanh

Theo số liệu Báo cáo tài chính các năm từ 2018 đến 2022 đã được kiểm toán, kết quả kinh doanh của Công ty các năm từ 2018 đến 2022 như sau:

 

 

STT

 

 

Năm

Doanh thu (tr.đ)

Lợi nhuận trước thuế

(tr.đ)

Lợi nhuận

sau thuế

(tr.đ)

Đã chi cổ tức

(%)

 

Tổng cộng

Trong đó

Cho thuê văn phòng

Lãi tiền gửi ngân hàng

1

2018

12.202

7.337

4.865

4.099

3.274

5,0

2

2019

13.164

7.975

5.189

2.185

1.734

2,2

3

2020

10.776

5.764

5.012

-278

-332

0

4

2021

9.316

5.358

3.958

-255

-255

0

5

2022

11.042

7.471

3.571

277

213

0

Nguồn thu chủ yếu củaCông ty trong các năm từ 2018 đến 2022 là cho thuê văn phòng và gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid 19, hiệu quả hoạt độngcủa Công ty không đạt được như mong muốn. Cụ thể:

(i)              Hoạt động cho thuê văn phòng:

Doanh thu của hoạt động cho thuê văn phòng không có hiệu quả cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19.Nhiều khách thuê buộc phải chấm dứt hợp đồng trước hạn vì bị ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh. Trong khi đó, thời hạn của hợp đồng thuê đất còn lại không nhiều và đa phần các doanh nghiệp đều gặp khó khăn do dịch bệnh nên việc tìm kiếm khách thuê gặp nhiều khó khăn, nhiều diện tích phải để trống trong thời gian dài; Đến khi tìm được khách thuê thì giá thuê cũng bị giảm nhiều. Trong khi đó, Công ty vẫn phải áp dụng các biện pháp hỗ trợ để giữ khách như: giảm giá thuê,giãn lịch thanh toán.

Bên cạnh đó, tòa nhà cho thuê đã được sử dụng trong nhiều năm nên đã xuống cấp nghiêm trọng, Công ty phải tốn nhiều chi phí cho việc sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo công năng của tòa nhà. Điều này cũng ảnh hưởng đến kết quả hoạt động cho thuê văn phòng.

(ii)            Hoạt động gửi tiền có kỳ hạn

Hoạt động gửi tiền có kỳ hạn vẫn duy trì nhưng hiệu quả không cao.

     b)    Công tác đầu tư

        Đứng trước nguy cơ Công ty sẽ bị thâm hụt vốn nếu tiếp tục chỉ duy trì 02 hoạt động cho thuê nhà và gửi tiền có kỳ hạn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động này, HĐQT quản trị đã phê duyệt việc Công ty đầu tư vào các dự án sau:

(i)   Mua cổ phần của Công ty cổ phần Các hệ thống viễn thôngVNPT-FUJITSU (VFT) (nay là Công ty cổ phần Công nghệ VFT).

(ii)  Góp vốn đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề Giẽ Thượng với Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại dịch vụ HNI.

(iii) Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Mỹ An để thực hiện dự án “Nghiên cứu và thương mại các sản phẩm sinh học thế hệ mới ứng dụng trên người”.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục việc nghiên cứu tính khả thi của Dự án xây dựng Tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

    c)     Công tác quản lý, điều hành Công ty

   -      Đã chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính các năm từ 2018 đến 2022 của Công ty.

    -      Công tác hạch toán kế toán được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

    -      Đã thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể.

    2.    Hoạt động của HĐQT các năm từ 2018 đến 2022

    a)    Công tác tổ chức, quản lý điều hành

    (i)    Tổ chức HĐQT

   - Ngày 19/9/2018, ĐHĐCĐ Công ty VIETCOM đã bầu HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

+       Ông Nguyễn Văn Hoà

+       Bà Đặng Thị Thanh Minh

+       Ông Vũ Song Toàn

+       Ông Giáp Minh Trung

+       Ông Nguyễn Thanh Tùng.       

   -  Ngày 19/7/2019, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng và bầu bà Nguyễn Thị Minh Hiền làm thành viên HĐQT.

    -   HĐQT đã bầu Chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

          +  Từ ngày 19/9/2018 đến ngày 27/8/2019: Ông Vũ Song Toàn                         giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.

          +  Từ ngày 28/8/2019 đến nay: Bà Nguyễn Thị Minh Hiền giữ                          chức vụ Chủ tịch HĐQT.

     -  Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ như sau:

+        Bà Nguyễn Thị Minh Hiền: Phụ trách chung, phụ trách về chiến lược, tổ chức nhân sự.

+        Ông Nguyễn Văn Hòa: Phụ trách kinh doanh.

+        Bà Đặng Thị Thanh Minh: Phụ trách về đầu tư, tài chính.

+        ÔngVũ Song Toàn: Phụ trách về cổ phần, cổ phiếu, quan hệ cổ đông, đối ngoại.

+     Ông Giáp Minh Trung:   Phụ trách pháp chế, quy chế, kiểm toán.

   (ii)   Nhận xét về hoạt động của thành viên HĐQT:

    -      Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

    -      Tham gia đầy đủ và có trách nhiệm đối với các hoạt động của HĐQT.

    c)     Tổ chức bộ máy điều hành

   *      Về bộ máy điều hành:

   -      Sau ĐHCĐ năm 2018, Công ty VIETCOM giữ nguyên mô hình tổ chức hiện tại của Công ty gồm 02 phòng: Phòng Hành chính Tổng hợp và Phòng Tài chính kế toán.

   -      Tháng 5/2021: Công ty thành lập Phòng Phát triển Dự án với mục tiêu khôi phục lại các hoạt động SXKD của Công ty, nghiên cứu phát triển các dự án khoa học công nghệ, bất động sản, khu công nghiệp.

 

    *      Về bổ nhiệm Tổng giám đốc:

    -      Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hòa giữ chức vụ Tổng giám đốc từ ngày 24/9/2018.

    2.   Tài sản và nguồn vốn

Đơn vị tính:    triệu đồng

 

TT

Danh mục

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm

 2021

Năm 2022

1

Tổng tài sản

92.156

89.646

87.770

101.233

86.626

1.1

Tài sản ngắn hạn

84.155

82.873

79.583

79.193

66.017

1.2

Tài sản dài hạn

8.001

6.773

8.187

22.040

20.609

2

Nguồn vốn

92.156

89.646

87.770

101.233

86.626

2.1

Nợ phải trả

3.987

3.134

3.240

17.234

2.414

2.2

Vốn chủ sở hữu

88.169

86.512

84.530

83.999

84.212

 

    3.     Thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông

    -      Hội đồng quản trị đã chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

    4.     Kết quả đạt được

         Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được một số kết quả sau đây:

    -     Hoạt động quản lý và điều hành công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.

    -     Tổng giám đốc đã tuân thủ Công tác hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính năm lập đúng hạn và được kiểm toán và kiểm soát; Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể về chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty.

     -     Bảo toàn vốn của Công ty và hoàn thành tốtcác kế hoạch hàng năm, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và nghĩa vụ đối với nhà nước.

     -    Chăm lo đời sống cho người lao động; Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động.

    II.    Kếhoạch hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028

      1.     Định hướng hoạt động:

    -      Quản lý và khai thác cơ sở hạ tầng hiện có; Tận dụng và khai thác tối đa tiềm lực tài chính hiện có để mang lại hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn.

     -      Tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

     -      Tìm kiếm và triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả để nâng cao lợi nhuận cho Công ty.

     -      Nghiên cứu thị trường và triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà cao tầng tại 18 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội khi có đủ điều kiện cho thấy việc đầu tư xây dựng này có hiệu quả cao.

      2.       Các chỉ tiêu kinh doanh:

STT

Chỉ tiên

2023

2024

2025

2026

2027

1

Doanh thu (tr.đ)

15.087

15.841

16.633

17.465

18.338

2

Lợi nhuận (tr.đ)

225

236

248

250

273

3

Cổ tức (%)

0

0

0

0

0

 

Trân trọng kính trình và mong nhận được sự phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng

 

Nơi nhận:

- Như trên

- BKS

- Lưu VT, HĐQT

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

 

Nguyễn Thị Minh Hiền
Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466