EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
GIẤY ỦY QUYỀN (Mẫu 02)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú

----------------------

          ………, ngày.........tháng........năm 2023

 

                                     GIẤY UỶ QUYỀN

                                  V/v: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

                               Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

 

     Tên tổ chức ủy quyền: _____________________________________________________

      Địa chỉ:         ____________________________________________________________

      Điện thoại:       ___________________________Fax:____________________________

      Email:           ____________________________________________________________

      Số chứng nhận ĐKDN: ____________________________________________________

      Sở hữu số cổ phần:________________________________________________________

                                                                    

                          QUYẾT ĐỊNH UỶ QUYỀN CHO:

 

      Ông(Bà):         ____________________________________________________________

      Địa chỉ:            ____________________________________________________________

      Điện thoại:        ___________________Fax:_____________________________________

      Số CCCD/CMND/HC:    _______________________________ Ngàycấp:_____________

      Nơi cấp:    ________________________________________________________________

 

    Thay mặt Công ty tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam, với tư cách là đại diện cho ______________ cổ phần mà Công ty đang sở hữu.

     Ông (Bà)_______________có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy uỷ quyền này, quy chế làm việc tại Đại hội, không được uỷ quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại đầy đủ kết quả Đại hội và các công việc đã thực hiện cho Ban lãnh đạo Công ty.

    Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới hết ngày ____________, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

Người được ủy quyền

(Ký & ghi rõ họ tên)

 

                      Người ủy quyền

           Người đại diện theo pháp luật của tổ chức

                (Ký & ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

                                               

                                                          

                                                                                   

                                                            

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466