EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Số:   017/2023/TB-VIETCOM

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2023

                                                         

                                             THÔNG BÁO

                    MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

                          CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM


             Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Máy tính và Truyền thông Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam trân trọng kính mời các cổ đông tới dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với các nội dung sau:

    1.  Thời gian và địa điểm:

     -   Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ Hai ngày 17 tháng 7 năm 2023.

   -   Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam- 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. 

   2.     Đối tượng tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

  - Tất cả các cổ đông hoặc người được uỷ quyền đại diện tại thời điểm lập danh sách cổ đông có quyền dự ĐHCĐ thường niên năm 2023.

   -   Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty.

   -  Đại diện công ty kiểm toán và các khách mời khác.

   - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự được có thể ủy quyền cho người đại diện. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu đã được gửi cho cổ đông.

       3.  Nội dung Đại hội: 

      3.1   Thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

a)       Chương trình Đại hội cổ đông năm 2023.

b)      Quy chế tổ chức ĐHCĐ năm 2023.

c)    Báo cáo 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

d)    Báo cáo 2: Kế hoạch kinh doanh năm 2023.

e)    Báo cáo 3: Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán).

f)    Báo cáo 4: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2022.

g)    Báo cáo 5: Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

h)   Báo cáo 6: Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận sau thuế và mức cổ tức năm 2022.

i)     Báo cáo 7: Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT.

j)     Báo cáo 8: Tờ trình về bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

k)   Báo cáo 9: Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

l)  Báo cáo 10: Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT.

m) Báo cáo 11: Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

     3.2 Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. 

    4. Tài liệu gửi kèm thông báo này:

       - Dự thảo chương trình Đại hội;

     - Mẫu giấy uỷ quyền (Mẫu số 01/UQ đốivới cổ đông là cá nhân hoặc Mẫu số 02/UQ đối với cổ đông là tổ chức);

     - Mẫu phiếu đề cử người vào HĐQT/BKS (Mẫu số 01/BC);

     -  Mẫu bản khai người được đề cử vào HĐQT/BKS(Mẫu số 02/BC). 

     5.  Tài liệu phục vụ Đại hội:

   Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: (www.vietcomvn.vn) từ ngày 19/6/2023.

     6. Đăng ký tham dự:

   - Sau khi nhận được thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền) đến:

 Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam

        Điện thoại:    024 38344665 (Mrs. Lộc)

        Thời gian:    Trước 16h00 ngày 10/7/2023.

-      Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị cổ đông mang theo các loại giấy tờ sau đây:

+ Căn cước công dân/CMND hoặc hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

      7.   Hồ sơ đề cử người vào HĐQT/BKS:

     Để chuẩn bị tốt cho việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đủđiều kiện đề cử người vào HĐQT/BKS nộp hồ sơ đề cử người vào HĐQT/BKS như sau:

     7.1 Hồ sơ đề cử gồm:

-     Phiếu đề cử người vào HĐQT/BKS (theo mẫu);

-     Bản khai ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu)

-   Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);

-     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

+   Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộchiếu;

+   Cácbằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

    7.2  Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16h00 ngày 10/7/2023.

    7.3  Địa chỉ nhận hồ sơ:  Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty cổ phần Máy tính và Truyền thông Việt Nam - 18 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

    Đề nghị các cổ đông thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tham gia Đại hội đầy đủ, đúng giờ.

 

Trân trọng.

 

 

 Nơi nhận:

-    Đăng trên Websites Công ty;

-    Cổ đông Công ty;

-    TV HĐQT;

-    TV Ban kiểm soát;

-    Tổng Giám đốc;

-    Lưu: VT, HĐQT.

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                   CHỦ TỊCH

                       (Đã ký và đóng dấu)

 

 

                           Nguyễn Thị Minh Hiền

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466