EngLish l Vietnamese
TIN TỨC TỔNG HỢP
BC 3 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH

Mẫu số CBTT-06

VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC

Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh - BĐ - HN

Ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn

về việc Công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán)

BÁO CÁO 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Năm 2022

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến dịch vụ)

Đơn vị tính: VN đồng

STT

Nội dung

Số đầu năm

Số cuối năm

I

TÀI SẢN NGẮN HẠN

                    79,193,246,788

                  66,017,721,039

1

Tiền và các khoản tương đương tiền.

                         6,380,588,196

                        1,240,846,338

2

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

                       70,830,000,000

                      61,045,000,000

3

Các khoản phải thu ngắn hạn.

                         1,982,658,592

                        3,731,874,701

II

TÀI SẢN DÀI HẠN

                    22,040,370,959

                  20,609,132,124

1

Các khoản phải thu dài hạn

                         3,528,000,000

                        3,528,000,000

2

Tài sản cố định.

                         2,280,433,598

                        1,876,994,158

 

 - Tài sản cố định hữu hình (giá trị còn lại.

                     2,280,433,598

                    1,876,994,158

 

Nguyên giá

                     4,799,857,727

                    4,799,857,727

 

Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (2,519,424,129)

                  (2,922,863,569)

3

 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

                            467,799,412

                           459,651,264

4

Bất động sản đầu tư (Giá trị còn lại).

                         3,766,478,567

                        3,309,379,847

 

 - Nguyên giá

                   11,427,468,023

                  11,427,468,023

 

 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)

                   (7,660,989,456)

                  (8,118,088,176)

5

Đầu tư tài chính dài hạn

                       10,918,050,000

                      10,918,050,000

6

Tài sản dài hạn khác.

                         1,079,609,382

                           517,056,855

III

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200)

                 101,233,617,747

                  86,626,853,163

IV

NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)

                    17,234,748,493

                     2,414,270,555

1

Nợ ngắn hạn

                       16,681,248,493

                        1,867,630,555

2

Nợ dài hạn

                            553,500,000

                           546,640,000

V

VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)

                    83,998,869,254

                  84,212,582,608

1

Vốn chủ sở hữu

                       83,998,869,254

                      84,212,582,608

 

 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu

                       60,000,000,000

                      60,000,000,000

 

 - Thặng dư vốn cổ phần

                       21,480,666,000

                      21,480,666,000

 

 - Các quỹ

                         2,915,830,860

                        2,915,830,860

 

 - Lợi nhuận chưa phân phối

                           (397,627,606)

                         (183,914,252)

 VI

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ()

                 101,233,617,747

                  86,626,853,163

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Đơn vị tính: VN đồng

STT

Chỉ tiêu

Năm nay

Năm trước

1

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

                         7,471,047,093

                        5,519,524,844

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

                           161,181,818

3

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         7,471,047,093

                        5,358,343,026

4

Giá vốn hàng bán

                         3,333,889,584

                        3,169,986,255

5

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

                         4,137,157,509

                        2,188,356,771

6

Doanh thu hoạt động tài chính

                         3,571,073,726

                        3,958,121,133

7

Chi phí tài chính

 

 

8

Chi phí bán hàng

                         3,995,749,454

                        3,574,972,116

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

                         3,435,077,983

                        2,827,246,805

10

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

                            277,403,798

                         (255,741,017)

11

Thu nhập khác

                                             -  

                                            -  

12

Chi phí khác

 

 

13

Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

                                             -  

                                            -  

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

                            277,403,798

                         (255,741,017)

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

                              63,690,444

 

16

Lợi nhuận sau thuế TNDN

                            213,713,354

                         (255,741,017)

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (%)

 

 

18

Cổ tức (%) trên mỗi cổ phiếu

 

 

 

 

Ghi chú: Các báo cáo tài chính trên đây đã được kiểm toán

 

 

 

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2022

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)

Nguyễn Văn Hòa

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần máy tính và truyền thông Việt Nam
Địa chỉ: 18 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện Thoại: 844 7715126 - 844 8 344665, Fax 844 8343466